Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USB System będącym administratorem danych osobowych

 1. Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą USB System z klientami są przetwarzane przez USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, adres e-mail: rodo@usbsystem.pl (dalej również: „USB System”), która jest Administratorem tych danych (dalej również „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane:

  1. imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON klienta,

  2. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta, biorących udział we współpracy danego klienta z USB System (np. jako osoby kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z USB System), w zakresie, w jakim Administrator nie przetwarza tych danych na podstawie umowy powierzenia, ale jako ich administrator.

 3. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów:

  1. przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług USB System;

  2. prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy USB System i jego klientami;

  3. bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z USB System;

  4. prezentowanie reklam towarów lub usług USB System (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych);

  5. przesyłanie informacji o towarach lub usługach USB System i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania określonych danych do:

  • wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z USB System;

  • podjęcia na żądanie osoby, której dane przetwarza Administrator, działań przed zawarciem umowy (tj. prowadzenie rozmów, negocjacji, udzielanie informacji o ofercie USB System itd.);

  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług lub dochodzenie roszczeń.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:

  • kurierzy realizujący przesyłkę,

  • osoby świadczące dla USB System usługi księgowe,

  • kontrahenci USB System oraz organy celne w związku z realizacją umowy częściowo za granicą, np. w Chinach. W takiej sytuacji, zgodnie z OWU USB System, USB System lub jego kontrahent może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi celnemu tzw. listu autoryzacyjnego, potwierdzającego np. uprawnienie USB System do wykorzystania znaku towarowego jego klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania danych osobowych klienta lub jego pracowników lub współpracowników.

 1. Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania prowadzenie współpracy z Administratorem, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji, zawarcie i wykonanie umowy, a także otrzymywanie informacji o towarach lub usługach USB System nie będzie możliwe.

 2. W związku z realizacją części umów zawieranych przez USB System poza Unią Europejską i wyłącznie w celu ich realizacji (bez możliwości przechowywania lub przetwarzania w innym zakresie), dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przede wszystkim do Chin, co do których Komisja europejskiego nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych są jednak zapewnione np. poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w rozumieniu art. 46 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub przez inne zabezpieczenia przewidziane Aktami Prawnymi. Możliwe jest także uzyskanie kopii tych danych.

 3. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres:

  1. prowadzenia współpracy USB System z danym kontrahentem, którego dane osobowe i dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza;

  2. niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych),

  3. przedawnienia roszczeń – na wypadek ewentualnego sporu.

 4. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Ciebie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 5. W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@usbsystem.pl. Pod tym adresem możesz także uzyskać kopię Twoich danych przekazywanych do państwa trzeciego przez Administratora danych.