Polityka prywatności i cookies strony internetowej

https://www.usbsystem.pl/

 1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

  Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej (nie jest umową ani regulaminem).

  Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

  Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Strona Internetowa, Umowa Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym na stronie www.usbsystem.pl.

  W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami na Stronie Internetowej) informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest: USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl (dalej „USB SYSTEM”), zwana dalej Administratoremi będąca jednocześnie Sprzedawcą.

  Odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami spoczywa na Administratorze. Administrator odpowiada za wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz w odniesieniu do podawania informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

  Dokumentacja dotycząca zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie prowadzona przez Administratora i przechowywana w siedzibie spółki Administratora.

  W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z któregoś ze swoich uprawnień opisanych w pkt 11. niniejszej Polityki, z żądaniem ich wykonania będzie mógł się zwrócić do Administratora.

  Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochrony danych osobowych w przypadku ewentualnych transferów danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na Administratorze spoczywa także obowiązek dokonania dodatkowych obowiązków informacyjnych w związku w przekazywaniem danych poza EOG.

  W przypadku, gdyby na skutek działań lub zaniechań Administratora, na inny podmiot zostały nałożone jakieś sankcje lub obowiązek naprawienia szkody i podmiot ten wystąpiłby z roszczeń regresowym wobec Administratora, Administrator będzie odpowiedzialny za naprawienie wyrządzonej szkody lub zapłatę nałożonej sankcji.

 1. JAK DBAMY O TWOJE DANE??

  Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny.

  Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez niego dane są:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. W JAKICH CELACH INFORMACJE O TOBIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

  Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

  Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora to w szczególności:

  1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień, dostępu do historii zakupów oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);

  2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży oraz podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);

  3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

  4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców;

  5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Strony Internetowej;

  6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

  7. prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników.

 2. W JAKICH CELACH INFORMACJE O TOBIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

  Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej:

  • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień w sklepie (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej;

  • Dane Osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

  • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 1. CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?

  Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika na Stronie Internetowej jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Użytkownika Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub skorzystania z naszych formularzy.

  Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na Stronie Internetowej (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KORZYSTAMY Z INFORMACJI O TOBIE?

  Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Użytkownika podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

  W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

  1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób korzystających z formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  2. obowiązujących przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

  3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 3. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

  Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik oraz ustaleń Administratora w zakresie współadministrowania Danymi Osobowymi, których zasadnicza część została wskazana w pkt 2 powyżej.

  Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na Stronie Internetowej.

  W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 4. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

  W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających ich bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

  Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

  Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń kontaktując się z nami.

 5. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

  Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

  • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

  • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

  • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

 1. PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

  Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Strony Internetowej. W przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody, jeśli taka została udzielona Administratorowi, a jeśli Dane Osobowe związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

  Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

  W każdym przypadku:

  1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

  2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

  W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

 2. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

  Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

 3. PLIKI COOKIES

  1. Kogo dotyczą pliki cookies?

   W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę Internetową. Poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Strony Internetowej niezależnie czy pozostają jego Użytkownikami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

  2. Z jakiej technologii korzystamy?

   Na Stronie Internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym w celach statystycznych. Podczas wizyty na Stronie Internetowej mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

   W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

  3. Czym są pliki cookies?

   Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Strona Internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Internetowej (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

  4. Czy pliki cookies zbierają Twoje dane osobowe?

   Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Strony Internetowej stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta na Stronie Internetowej – a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

   W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej.

  5. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookies?

   Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora.

  6. Do czego używamy plików cookies?

   Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Strony Internetowej – przykładowo: poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać – jak również służą dostosowaniu ich zawartości do jej preferencji.

  7. Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików cookies?

   Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej.

  8. Jakiego rodzaju pliki cookies są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

   Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na Stronie Internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

  9. Jak długo informacje zebrane przez pliki cookies będą przechowywane?

   W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 12 Polityki.

   Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Użytkownikiem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

   Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

   W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

  10. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej

   Rodzaj

   Opis

   Czas wygaśnięcia

   PHPSESSID

   Utrzymanie bieżącej sesji

   Pod koniec sesji

   ADUCOMMERCE[usbstock][first_session_id]

   Utrzymanie statusu zalogowania w konfiguratorze

   1 dzień

    

   MKSGRBI[mlog]

   Utrzymanie statusu zalogowania na stronie usbsystem.pl

   1 dzień

   cookie_state

   Przechowuje informację o wyrażeniu zgody przez odwiedzającego stronę na zastosowanie cookies (zgoda na politykę cookies)

   1 rok

  11. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

   Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Strony Internetowej. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową.

   W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług Google reCAPTCHA i google Maps. Więcej informacji na temat plików cookies Google reCAPTCHA i Google Maps znajduje się w Polityce prywatności, którą znajdziesz pod tym linkiem.

  12. Jak usunąć / zablokować pliki cookies?

   Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

   Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

  13. Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików cookies?

   Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

 4. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

  W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

  Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

  W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. w przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji za pomocą formularza kontaktowego), Administrator może ponownie zwrócić się do takiej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 5. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

  Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

  Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

  2. implementacja szyfrowania SSL na stronie,

  3. dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, składającego się z kilkunastoznakowego hashu, kodowanego jednokierunkowo z użyciem dodatkowo losowych znaków,

  4. brak możliwości odkodowania hasła, w razie zapomnienia hasła generowane jest nowe hasło,

  5. możliwość zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu za pomocą hasła tymczasowego.

 6. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

  Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań własnych Administratora.

 7. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

  Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

  1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

  2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

  Administrator każdorazowo umieszczą w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 8. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

  Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 12.06.2017.