Regulaminy

Spis treści

 

 


 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (usbsystem.pl)

§ 1 ZAKRES REGULAMINU

 1. Regulamin określa w szczególności:

  • zasady oraz warunki zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego dla przedsiębiorców (B2B) – usbsystem.pl – prowadzonego przez USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408 (dalej „USB SYSTEM”); adres poczty elektronicznej: biuro@usbsystem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 753 41 60;

  • zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu konta klienta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem sklepu internetowego.

§ 2 SŁOWNIK

 1. Sprzedawca – USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408 (dalej „USB SYSTEM”); adres poczty elektronicznej: biuro@usbsystem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 753 41 60, zwany także jako: „USB SYSTEM”.

 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem usbsystem.pl (zwany też dalej Portalem).

 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Klient/Kupujący – każdy Przedsiębiorca składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Towarów albo umowy sprzedaży Towarów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.

 8. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie usbsystem.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.

 9. Konto Klienta – indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów informatycznych, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, adresy, szczegóły Konta, cenniki oraz materiały do pobrania. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.

 10. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta lub nazwą wybraną przez Klienta.

 11. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

 12. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.

 13. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów, w tym w szczególności firmy kurierskie.

 14. Siła wyższa – zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizacje, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.

§ 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie Przedsiębiorca, który dokonał uprzednio w sposób prawidłowy rejestracji, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.

 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy, na adres mailowy wskazany podczas rejestracji, informacji związanych z prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, w tym w szczególności katalogów Towarów wraz z cennikami.

 3. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej Umowa), a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy.

 4. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.

 5. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej warunków technicznych:

  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 105.03 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 91.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 86. i wyższej, Safari w wersji 15.0 i wyższej;

  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

  • w określonych przypadkach posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  • w celu utworzenia Konta wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 6. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

 7. Klient ma dostęp do Sklepu i Konta przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu lub Konta ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej.

 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do: powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 9. Na żądanie Sprzedawcy – przed przyjęciem Zamówienia do realizacji – Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu pełnomocnictwa lub okazania aktualnych odpisów z właściwej ewidencji lub rejestru potwierdzających prowadzenie przedsiębiorstwa oraz dokumentów potwierdzających nadanie numeru NIP i REGON.

 10. Informacje prezentowane w ramach Strony Internetowej, w szczególności dotyczące sprzedawanych przez USB SYSTEM produktów, ich cen, cech, dostępności i terminów realizacji zamówienia, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 11. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (dalej również „Kodeks Cywilny”).

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1. Dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:

  • usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu,

  • zawieranie Umowy za pośrednictwem Portalu,

  • umożliwienie wysłania zapytania ofertowego dotyczącego potencjalnego zamówienia na produkty prezentowane na Stronie Internetowej,

  • umożliwienie pobrania katalogu Towarów,

  • przesyłanie Newslettera lub zamówionej informacji handlowej, w szczególności dotyczącej oferty produktów i świadczonych usług przez Sprzedawcę,

  • bieżąca komunikacja Sprzedawcy z Klientem dotycząca wykonywania przedmiotu Umowy, w tym także poprzez Formularz kontaktowy;

  • korzystanie z innych dostępnych funkcjonalności Konta Klienta,

  • prowadzenie akcji marketingowych, w tym konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.

 2. Sprzedawca na rzecz Klientów, którzy utworzyli konto i przeszli pozytywnie weryfikację świadczy dodatkowo nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu następujące usługi i funkcjonalności:

  • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, dostępnych tylko po zalogowaniu się do Konta Klienta i przejściu pozytywnej weryfikacji, w tym pełnego katalogu produktów i usług USB SYSTEM,

  • umożliwienie utworzenia za pomocą konfiguratora potencjalnego zamówienia na wybrane w ramach konfiguratora produkty i usługi,

  • umożliwienie wysłania do USB System zapytania ofertowego na produkty i usługi zawarte w utworzonym w konfiguratorze potencjalnym zamówieniu

  • umożliwienie zakupu produktów i usług na podstawie potencjalnego zamówienia utworzonego za pomocą konfiguratora, po otrzymaniu od handlowca USB System maila z potwierdzeniem tego zamówienia,

  • umożliwienie wygenerowania indywidualnego cennika,

  • umożliwienie pobrania części udostępnionych treści,

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu rejestracji i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, co umożliwia Klientowi m.in. modyfikacje danych, które podał podczas rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji Zamówień oraz historii Zamówień już wykonanych.

 5. Do założenia Konta Klienta konieczne jest:

  • wypełnienie formularza rejestracji i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

  • kliknięcie pola „Zarejestruj”,

 6. Zalogowanie się do konta możliwe jest po otrzymaniu od USB System maila z informacją o zatwierdzeniu konta, za pomocą danych logowania podanych podczas rejestracji.

 7. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Login, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, firmę/nazwę Klienta oraz numer NIP.

 8. Pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności oferowanych Klientom, wskazanych w § 4 ust. 2 powyżej, jest możliwy po pozytywnym przejściu Weryfikacji, która następuje poprzez:

  • przesłanie USB SYSTEM przez Klienta po utworzeniu przez niego Konta aktualnej informacji z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzającej, że Klient jest profesjonalistą prowadzącym działalność z zakresu działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych,

  • zweryfikowanie przez USB SYSTEM prowadzonej przez Klienta działalności,

  • nadanie Klientowi przez USB SYSTEM uprawnień pozwalających na korzystanie z wszystkich funkcjonalności wymienionych powyżej.

 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą podjęcia pierwszej czynności związanej z wykonaniem usług wymienionych powyżej w § 4 ust. 1 i 2.

 10. Klient zobowiązuje się przed założeniem Konta do zapoznania się z udostępnioną przez Sprzedawcę dokumentacją, w szczególności z treścią Regulaminu. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich.

 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji. Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 12. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usług elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę poprzez zaprzestanie korzystania z danych funkcjonalności. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta poprzez wysłanie takiego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@usbsystem.pl, Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta, usunięcie Konta oraz usunięcie zgromadzonych na tym Koncie danych.

 13. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w tym w szczególności w przypadku: naruszenia przez Klienta Regulaminu, podania przez Klienta nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji, wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu.

 14. Sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.

 15. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej oraz zaznaczy odpowiedni checkbox podczas rejestracji Konta Klienta – wskazujący na wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Strony Internetowej przez USB SYSTEM lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa USB SYSTEM i Strony Internetowej, wchodzące w jej skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują USB SYSTEM lub podmiotom, z którymi USB SYSTEM zawarł odpowiednie umowy. Kupujący jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Kupujących w ramach Strony Internetowej, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 2. Kupujący, umieszczając w ramach Strony Internetowej jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Strony Internetowej udziela niniejszym USB SYSTEM niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Strony Internetowej), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Kupujący nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Kupujący zobowiązuje się uzyskać dla USB SYSTEM takie odpowiednie licencje.

 3. W zakresie, w jakim usługi w ramach Strony Internetowej są świadczone przez podmioty współpracujące z USB SYSTEM lub wspólnie z podmiotami współpracującymi z USB SYSTEM, odpowiednie postanowienia w zakresie praw własności intelektualnej tych podmiotów, ewentualnych licencji udzielanych przez te podmioty Kupującemu lub ewentualnych licencji, których udzielenie jest konieczne dla tych podmiotów w celu wykonania Usług znajdują się w regulaminach lub umowach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

§ 6 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym następuje wyłącznie na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedającym oraz Kupującym może dojść na podstawie złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przekazywane przez USB SYSTEM Kupującemu informacje o potencjalnych warunkach zawarcia w przyszłości Umowy Sprzedaży mogą ulec zmianie w każdej chwili i nie mogą być podstawą dochodzenia przez Kupującego zawarcia Umowy Sprzedaży lub jakichkolwiek innych roszczeń.

 3. USB SYSTEM informuje, że pomiędzy kolorem Towaru wskazanym w katalogu produktów USB SYSTEM (dostępnym m.in. na stronie internetowej USB SYSTEM) a rzeczywistym kolorem Towaru, a także pomiędzy egzemplarzami Towaru zamawianymi w dużych odstępach czasu mogą występować różnice. USB SYSTEM nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, a w szczególności różnice te nie mogą stanowić podstawy reklamacji lub odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży. To samo dotyczy różnic w odcieniach w obrębie zamówionego Towaru.

 4. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towar prezentowany w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia dostępnego na stronie Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 h godziny na dobę.

 5. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” po skonfigurowaniu danego Towaru w Konfiguratorze dostępnym na stronie Sklepu.

 6. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu danych płatności i dostawy, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie Sklepu przycisk „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE”.

 7. Wypełnienie formularza Zamówienia zakończone poprzez wybór opcji „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia oraz wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Towarów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).

 8. Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia u Sprzedawcy, wyświetlane jest Klientowi podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 9. W procesie zawierania Umowy Sprzedaży Kupujący może otrzymać od USB SYSTEM następujące wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  1. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej wiadomość mailową stanowiącą potwierdzenie jego złożenia o treści: „Twoje zamówienie oczekuje na potwierdzenie przez Handlowca USB SYSTEM. Niniejsze podsumowanie stanowi informację o możliwych warunkach realizacji zamówienia. Szczegółowe warunki zawarcia umowy wymagają indywidualnego uzgodnienia z działem sprzedaży oraz zawarcia umowy sprzedaży w trybie określonym w naszym regulaminie. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Warunki płatności zostaną potwierdzone po akceptacji zamówienia przez Handlowca USB SYSTEM”.

  2. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji (potwierdzenie) lub o odmowie przyjęcia (odrzuceniu) Zamówienia do realizacji;

   • Informacja o zatwierdzeniu zamówienia – „Twoje zamówienie zostało zatwierdzone. W obecnej chwili towar wskazany w zamówieniu jest dostępny. Ostateczne potwierdzenie dostępności towaru nastąpi po zaksięgowaniu Państwa wpłaty na koncie USB SYSTEM. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu dostarczenia kompletu materiałów i informacji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji”. Na tym etapie Kupujący może wybrać formę płatności poprzez wybranie odnośnika „Zapłać teraz” (dostępne płatności: 1) online za pośrednictwem TPay; 2) przelewem bankowym);

   • Informacja o odrzuceniu zamówienia – „Twoje zamówienie zostało odrzucone”;

  3. Kupujący otrzyma na podany adres poczty elektronicznej następujące wiadomości dotyczące płatności:

   • Informacja dla klientów opłacających zamówienie online za pośrednictwem TPay; „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie i rozpoczęliśmy jego realizację”;

   • Informacja dla klientów, którzy wybrali płatność przelewem bankowym: „Twoje Zamówienie oczekuje na przelew bankowy. Od teraz nie ma możliwości zmian ani anulowania zamówienia”. Po zaksięgowaniu płatności dokonanej przelewem bankowym na koncie USB System Kupujący otrzyma następującą wiadomość: „Właśnie otrzymaliśmy Twoje zamówienie i rozpoczęliśmy jego realizację”;

   • Informacja dla Kupujących z odroczonym terminem płatności: „Twoje zamówienie zostało zatwierdzone i rozpoczęliśmy jego realizację. Od teraz nie ma możliwości zmian lub anulowania zamówienia”;

  4. Po zakończeniu realizacji zamówienia przez Sprzedawcę (przed wysyłką zamówienia) Kupujący otrzyma następującą wiadomość: „Zakończyliśmy realizację Twojego zamówienia”;

  5. W przypadku braku dostarczenia przez Kupującego materiałów i informacji niezbędnych do realizacji zamówienia Kupujący otrzyma następującą wiadomość: „Twoje zamówienie zostało wstrzymane do momentu dostarczenia kompletu materiałów i informacji. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili otrzymania wszystkich materiałów i informacji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji”.

 10. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 11. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca będzie informował Klienta o kolejnych etapach jego realizacji, przesyłając wiadomość na wskazany adres e-mail. Dodatkowo może też skontaktować się telefonicznie, ustalając szczegóły dotyczące Zamówienia.

 12. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 13. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar zindywidualizowany (np. z indywidualnym nadrukiem lub grawerem), projekt elementów graficznych, które mają być umieszczone na Towarze (w tym np. zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy, logo, grafika, rysunek, nazwa, firma, napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny, dalej: „Elementy Graficzne”) należy dostarczyć USB SYSTEM poprzez wgranie pliku Elementu Graficznego podczas składania Zamówienia albo mailowo lub w innej formie wektorowej (po uzgodnieniu z USB SYSTEM). Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami USB SYSTEM może wiązać się z koniecznością wykonania przez USB SYSTEM dodatkowych prac za odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

 14. Kupujący może również przekazać USB SYSTEM pliki w celu ich wgrania na pamięć USB będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży. Kupujący przekazując USB SYSTEM Elementy Graficzne lub materiały, o których mowa powyżej (zwane dalej łącznie z Elementami Graficznymi: „Treści”) oświadcza, że: treści są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich; jest w pełni uprawniony do korzystania z Treści w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży, w tym do przekazania Treści USB SYSTEM i umieszczenia ich na Towarze lub odpowiednio wgrania ich na pamięć USB, zwłaszcza ze składających się na nie znaków towarowych, nazw, logo, Utworów lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej; jeżeli w Treściach umieszczony jest wizerunek osoby fizycznej, wyraża zgodę na wykorzystanie przez USB SYSTEM swojego wizerunku w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez USB SYSTEM wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a ich wykorzystanie w celu wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

 15. Kupujący przekazując USB SYSTEM Treści udziela USB SYSTEM upoważnienia do używania Treści w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a zwłaszcza w celu wykonania zindywidualizowanego Towaru, w tym na ich umieszczenie na Towarze lub na ich wgranie na pamięć USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej. USB SYSTEM jest upoważnione do udzielania dalszych zgód na używanie Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 16. W zakresie, w jakim Treści stanowią Utwory, poprzez przekazanie USB SYSTEM Treści Kupujący udziela USB SYSTEM nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania Umowy Sprzedaży na korzystanie z Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz udzielania dalszych licencji w celu wykonania Umowy Sprzedaży, tj. USB SYSTEM będzie w szczególności uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, grawerską, zapisu magnetycznego, metodą tłoczenia, złocenia, srebrzenia, domingu, tampon druku, druku cyfrowego, druku UV, druku solwentowego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie; wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

 17. Z chwilą przekazania przez Kupującego Utworów, Kupujący zezwala USB SYSTEM na sporządzenie opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych modyfikacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 18. Kupujący zobowiązuje się na każde wezwanie USB SYSTEM wykazać prawdziwość złożonych oświadczeń w terminie oraz w formie wskazanych w wezwaniu, w szczególności w formie tzw. listu autoryzacyjnego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania: termin realizacji Umowy Sprzedaży przez USB SYSTEM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu oraz USB SYSTEM będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przez USB SYSTEM w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 19. W przypadku wątpliwości uznaje się, że każda osoba działająca w imieniu Kupującego jest upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Kupującego, w szczególności do podpisania (przesłania) Formularza Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 20. USB SYSTEM, według własnego uznania, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w dowolnym czasie przed finalizacją Umowy Sprzedaży.

 21. USB SYSTEM może dla każdego Kupującego ustalić maksymalny limit zobowiązań pieniężnych (wymagalnych i niewymagalnych) wobec USB SYSTEM. Jeżeli Kupujący składa USB SYSTEM Ofertę, której przyjęcie przez USB SYSTEM spowoduje przekroczenie limitu zobowiązań, zawarcie kolejnej Umowy Sprzedaży z tym Kupującym może nastąpić jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 22. Niezależnie od powyższego, USB SYSTEM może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym, który opóźnia się z uiszczeniem ceny z tytułu innych zawartych z tym Kupującym Umów Sprzedaży bez względu na ich wysokość i czas opóźnienia lub wyrazić zgodę na jej zawarcie jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 23. Po przyjęciu przez Kupującego Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 6 powyżej, Kupujący nie ma prawa rozwiązać lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, czy w inny sposób anulować złożonego zamówienia, chyba że USB SYSTEM wyrazi na to zgodę w formie mailowej lub jeżeli przewidują taką możliwość obowiązujące przepisy prawa. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez USB SYSTEM w związku z Umową Sprzedaży koszty.

§ 7 PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowanych w Sklepie Towarów podawane są w złotych polskich wraz z informacją czy podana cena jest ceną brutto czy netto. Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności.

 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów, wprowadzania oraz wycofywania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Towarów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili zatwierdzenia zamówienia przez Handlowca USB System.

 3. W Sklepie istnieją następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),

  • e-przelewem – rozliczenia transakcji e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem tpay (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

 4. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT (dokument potwierdzający sprzedaż Towaru), które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z §7 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 6. Sprzedawca może zrealizować zamówienie Kupującego z odroczonym terminem płatności, jedynie w sytuacji, gdy Sprzedający umożliwi Kupującemu taką formę płatności.

 7. W przypadku realizacji zamówienia Kupującego z odroczonym terminem płatności:

  • jeżeli Kupujący przekroczy termin płatności USB SYSTEM może żądać maksymalnych odsetek za opóźnienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za czas opóźnienia oraz dochodzenia zwrotu kosztów dochodzenia należności;

  • w przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności, USB SYSTEM ma prawo zmienić termin zapłaty ceny określony w innych Umowach Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, w których przewidziano płatność z dołu, poprzez zażądanie uiszczenia całości lub części ceny przed dostawą Towaru. Nie powoduje to powstania po stronie USB SYSTEM odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży;

  • w przypadku przekroczenia terminu płatności, przy zawieraniu kolejnych Umów Sprzedaży z danym Kupującym USB SYSTEM może również zastrzec zawarcie Umowy Sprzedaży jedynie z płatnością za przedpłatą;

  • w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych pomiędzy Stronami, Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania realizacji płatności ceny z tytułu Umowy Sprzedaży;

  • zakupiony przez Kupującego Towar pozostaje własnością USB SYSTEM do momentu całkowitego uregulowania płatności ceny, bez względu na to, czy Towar został dostarczony Kupującemu lub przez niego odebrany.

 8. Za datę zapłaty ceny (lub jej ustalonej części) przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym USB SYSTEM.

 9. Kupujący zobowiązany jest przekazać USB SYSTEM dokładne dane konieczne do wystawienia faktury VAT. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury z podanymi przez Kupującego danymi. W przypadku poniesienia szkody w zawiązku z wystawieniem wadliwej faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia na rzecz USB SYSTEM poniesionych kosztów, np. wysokości zapłaconego podatku (który powinien uiścić Kupujący), nałożonych kar itp.

 10. USB SYSTEM nie wystawia faktur na podmiot inny niż Kupujący, z którym została zawarta dana Umowa Sprzedaży.

 11. Odpowiedzialność USB SYSTEM w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości ceny sprzedaży określonej w danej Umowie Sprzedaży.

 12. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez USB SYSTEM faktur w formie elektronicznej.

§ 8 DOSTAWA

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Towarów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.

 2. Informacje o kosztach dostawy są uwidocznione w „Podsumowaniu koszyka”, w formularzu Zamówienia – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „WYŚLIJ ZAMÓWIENIE” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty Dostawy ponoszone są przez Klienta, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

 3. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przekracza kwotę 3000,- zł netto, koszty Dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy.

 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.

 5. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że: jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. §7 ust. 3 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy, jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.

 6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go kurierowi. USB SYSTEM od tego momentu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą umówionego terminu odbioru Towaru, nawet jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w umówionym terminie

 7. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać, a jeżeli stwierdził, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego).

 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klienta sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie Dostawy złożone przez Klienta bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

 9. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.

 10. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.

§ 9 RĘKOJMIA

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Towary.
 2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

§ 10 GWARANCJA

 1. Wszystkie Towary oferowane przez USB SYSTEM objęte są gwarancją jakości udzielaną przez USB SYSTEM. Gwarancja na pamięci flash USB wynosi 24 miesiące, na pozostałe produkty 12 miesięcy.

 2. Uszkodzenie Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego przez Kupującego w sposób niezgodny z przeznaczeniem nie podlega reklamacji w ramach uprawnień gwarancyjnych.

 3. Utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych powodują:

  • ingerencja w integralne oprogramowanie (firmware kontrolera) pamięci usb oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystania kopierów / duplikatorów usb do kopiowania danych;

  • poddanie Towaru przez Kupującego dalszym obróbkom (takim jak nadruk czy grawer);

 4. Sprzedaż (lub zbycie pod innym tytułem prawnym) Towaru przez Kupującego dalszemu odbiorcy powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych z tytułu braków ilościowych Towaru.

§ 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty wartości Zamówienia, w związku z którym powstała szkoda. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:

  • siły wyższej,

  • zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,

  • zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,

  • niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,

  • braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych,

  • niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu,

  • utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.

 2. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do naprawienia uszkodzeń powstałych w trakcie transportu oraz tych, które nie zostały wcześniej zgłoszone w formie pisemnego zgłoszenia.

 3. Kupujący ponosi wobec USB SYSTEM odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników, jak za swoje własne, w tym za utratę zysków.

 4. W przypadku wystąpienia osób trzecich (w tym również organów państwowych) przeciwko USB SYSTEM z jakimikolwiek roszczeniami lub sankcjami związanymi z Umową Sprzedaży, działaniami lub zaniechaniami Kupującego lub osób, o których mowa w ust. 3, niezależnie od ich rodzaju i daty powstania (w tym w związku z przekazaniem USB SYSTEM Treści), Kupujący w najszerszym możliwym zakresie zwolni USB SYSTEM z ewentualnej odpowiedzialności względem tych osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę USB SYSTEM przed takimi żądaniami lub ich skutkami, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce USB SYSTEM lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie USB SYSTEM do wszelkich postępowań, a także zobowiązuje się zrekompensować USB SYSTEM w całości wszelkie koszty, jakie USB SYSTEM będzie zobowiązane ponieść w stosunku do osób trzecich oraz koszty postępowania w pełnej wysokości. Kupujący naprawi wszelkie ewentualne szkody po stronie tych osób trzecich i po stronie USB SYSTEM.

 5. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują odpowiednio również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron.

 6. Kupujący ma obowiązek bieżącego informowania USB SYSTEM o podejmowanych działaniach, o których mowa w pkt 4 powyżej.

§ 12 REKLAMACJA

 1. Kupujący jest zobowiązany poinformować USB SYSTEM o zauważonych brakach w ilości otrzymanego Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni o dnia odebrania Towaru pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych z tytułu braków w zakresie ilości otrzymanego Towaru.

 2. W przypadku, gdy zakupiony Towar jest uszkodzony lub niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do żądania naprawy Towaru. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa lub gdyby była zbyt utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.

 3. W przypadku, gdy naprawa i wymiana Towaru nie są możliwe, są zbyt utrudnione lub wiążą się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupujący jest uprawniony (według wyboru USB SYSTEM) do obniżenia ceny Towaru lub do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 4. Reklamację należy składać pisemnie lub mailowo na adres: biuro@usbsystem.pl wraz z:

  • dokładnym opisem przyczyny reklamacji,

  • podaniem numeru zamówienia lub faktury, której dotyczy reklamacja,

  • wskazaniem żądania reklamacyjnego.

 5. Jeżeli wadliwa jest tylko część zakupionych przez Kupującego Towarów, reklamacji podlega tylko Towar wadliwy.

 6. Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres USB SYSTEM wadliwy Towar na swój koszt. W przypadku reklamowania tylko części zamówionego Towaru, Kupujący odsyła tylko tę część Towaru, której dotyczy reklamacja. USB SYSTEM nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

 7. USB SYSTEM informuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i dostarczenia USB SYSTEM wadliwego Towaru.

 8. W przypadku próby reklamacji Towaru niewadliwego lub niepodlegającego gwarancji, Kupujący zostanie obciążony poniesionymi przez USB SYSTEM w związku ze złożeniem reklamacji kosztami.

 9. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na obowiązek uiszczenia terminowo płatności ceny zgodnie z Umową Sprzedaży.

 10. USB SYSTEM ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru tylko do wysokości jego wartości.

 11. Reklamację może złożyć jedynie Kupujący, który nie jest uprawniony do przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na żaden inny podmiot (w tym na dalszego nabywcę Towaru) bez pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności zgody USB SYSTEM.

§ 13 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie usbsystem.pl zamieszczone są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej (zwane dalej Utworem).

 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, projektu strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu w celach prezentacji Towarów, za zgodą podmiotów trzecich – dysponentów majątkowych praw autorskich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 3. Wszelkie materiały marketingowe dostępne do pobrania na Koncie Klienta, w tym katalogi produktów, zdjęcia, ulotki, karty mailingowe, szablony, mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w celach promocji i sprzedaży towarów i w formie, w której zostały udostępnione przez Sprzedawcę. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do materiałów, o których mowa w zdaniu poprzednim wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy. Klient korzystając z egzemplarza Utworu nie nabywa w żadnym zakresie majątkowych praw autorskich do danego Utworu.

 4. W trakcie współpracy, Kupujący może uzyskać dostęp do informacji USB SYSTEM, które mogą mieć dla USB SYSTEM np. wartość biznesową, gospodarczą lub wizerunkową i których ujawnienie podmiotom trzecim może narazić USB SYSTEM na szkodę, tj. informacji o cenach, warunkach zawieranych umów, informacji prawnych, finansowych, ekonomicznych, handlowych, technicznych, marketingowych lub organizacyjnych dotyczących USB SYSTEM (dalej również „Informacje Poufne”). Kupujący zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkie Informacje Poufne dotyczące USB SYSTEM, otrzymane lub uzyskane w jakiejkolwiek formie, w szczególności wskutek lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy Sprzedaży oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.

§ 14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informacja dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w zakładce: „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych” – informacje tam zawarte stanowią część integralną część Regulaminu.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.

 2. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.

 3. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.

 4. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.

 5. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.

 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego.

 7. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej, właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 8. Droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, określonej w Regulaminie.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17 lutego 2023 r.

 

 


 


OGÓLNE WARUNKI UMÓW USB SYSTEM
Dla Umów zawieranych poza Sklepem Internetowym USB System

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej również „OWU”) regulują zasady współpracy pomiędzy USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl (dalej również „USB SYSTEM”) i kupującym, zawierającym z USB SYSTEM umowę sprzedaży (dalej: „Umowa Sprzedaży”), działającym jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych (dalej również „Kupujący”), (dalej również łącznie „Strony”), z wyłączeniem umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Przedsiębiorców (B2B) prowadzonego na stronie www.usbsystem.pl – warunki umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dla Przedsiębiorców (B2B) reguluje Regulamin Sklepu Internetowego Dla Przedsiębiorców (B2B).

 2. USB SYSTEM i Kupujący zawierają Umowę Sprzedaży towarów (dalej również „Towary”) za uzgodnionym wynagrodzeniem i na warunkach określonych w OWU i w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU.

 3. Postanowienia OWU stosuje się do wszelkich Umów Sprzedaży zawartych w ramach współpracy Stron od chwili udostępnienia ich Kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób lub na warunkach odbiegających od OWU wymaga zawarcia odrębnej indywidualnej umowy z danym Kupującym, do której zawarcia w imieniu USB SYSTEM uprawnieni są jedynie (działając jednoosobowo) Pani Katarzyna Nowak oraz Pan Maciej Nowak.

 5. OWU stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej również „Kodeks Cywilny”).

II. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym następuje wyłącznie na warunkach opisanych w niniejszym punkcie II (z zastrzeżeniem pkt I ust. 4 powyżej).

 2. Zapytania ofertowe skierowane przez Kupującego do USB SYSTEM, zapraszające do przedstawienia oferty na konkretne zamówienie, a także przedstawiane przez USB SYSTEM Kupującemu w formie innej niż formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, informacje o proponowanych warunkach zawarcia Umowy Sprzedaży (w tym dotyczących wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 3. Przekazywane przez USB SYSTEM Kupującemu informacje o potencjalnych warunkach zawarcia w przyszłości Umowy Sprzedaży mogą ulec zmianie w każdej chwili i nie mogą być podstawą dochodzenia przez Kupującego zawarcia Umowy Sprzedaży lub jakichkolwiek innych roszczeń.

 4. USB SYSTEM informuje, że pomiędzy kolorem Towaru wskazanym w katalogu produktów USB SYSTEM (dostępnym m.in. na stronie internetowej USB SYSTEM) a rzeczywistym kolorem Towaru, a także pomiędzy egzemplarzami Towaru zamawianymi w dużych odstępach czasu mogą występować różnice. USB SYSTEM nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, a w szczególności różnice te nie mogą stanowić podstawy reklamacji lub odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży. To samo dotyczy różnic w odcieniach w obrębie zamówionego Towaru.

 5. Po ustaleniu przez Strony zakresu Umowy Sprzedaży USB SYSTEM składa Kupującemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży (dalej: „Oferta”) w formie formularza załączonego do wiadomości e-mail (dalej: „Formularz Zamówienia”), zawierającego ustalone przez Strony warunki zawarcia Umowy Sprzedaży.

 6. Oferta obowiązuje przez okres w niej wskazany.

 7. Kupujący może przyjąć Ofertę jedynie w całości, bez żadnych zastrzeżeń czy uzupełnień, akceptując ją w okresie obowiązywania Oferty poprzez:

  1. w przypadku Umów Sprzedaży z odroczonym terminem płatności – przesłanie do USB SYSTEM drogą mailową lub faksem kopii (skanu) Formularza Zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży;

  2. w przypadku Umów Sprzedaży przewidujących uiszczenie całości lub części płatności przed realizacją Umowy Sprzedaży – uiszczenie ustalonej przez Strony płatności (przy czym za moment uiszczenia płatności uznaje się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym USB SYSTEM) i przesłanie do USB SYSTEM drogą mailową lub faksem kopii (skanu) Formularza Zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży może być dodatkowo, według uznania USB SYSTEM, uwarunkowane zawarciem umowy w formie pisemnej. W takim przypadku Klient przesyła USB SYSTEM Formularz Zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej wraz ze skanem (kopią) umowy (przesłanej Klientowi przez USB SYSTEM wraz z Formularzem Zamówienia) podpisanej przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży. Następnie Klient zobowiązany jest dostarczyć oryginał podpisanej umowy do USB SYSTEM. W takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie podpisania umowy w formie pisemnej przez Klienta i USB SYSTEM.

 9. W przypadku wątpliwości uznaje się, że każda osoba działająca w imieniu Kupującego jest upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Kupującego, w szczególności do podpisania Formularza Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. W przypadku przyjęcia Oferty po upływie okresu jej obowiązywania nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że USB SYSTEM jednoznacznie potwierdzi mailowo zawarcie Umowy Sprzedaży (przyjęcie zamówienia) na warunkach określonych w Formularzu Zamówienia (moment zawarcia Umowy Sprzedaży).

 11. USB SYSTEM, według własnego uznania, ma prawo do odwołania Oferty w dowolnym czasie w okresie jej obowiązywania.

 12. Przyjęcie Oferty przez Kupującego z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień poczytuje się za odmowę przyjęcia Oferty i złożenie przez Kupującego nowego zapytania ofertowego (zaproszenia do zawarcia umowy). W takim przypadku w celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest ponowne wykonanie czynności, o których mowa w punktach 5-7 powyżej, z uwzględnieniem nowych ustaleń dotyczących warunków Umowy Sprzedaży.

 13. USB SYSTEM ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do USB SYSTEM. Informacyjnie wskazujemy, że podjęcie przez USB SYSTEM decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może wynikać w szczególności z braku Towarów u dostawców lub wstrzymania możliwości transportu Towarów na teren Polski, na które USB SYSTEM nie ma wpływu.

 14. USB SYSTEM może dla każdego Kupującego ustalić maksymalny limit zobowiązań pieniężnych (wymagalnych i niewymagalnych) wobec USB SYSTEM. Jeżeli Kupujący składa USB SYSTEM Ofertę, której przyjęcie przez USB SYSTEM spowoduje przekroczenie limitu zobowiązań, zawarcie kolejnej Umowy Sprzedaży z tym Kupującym może nastąpić jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 15. Niezależnie od powyższego, USB SYSTEM może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym, który opóźnia się z uiszczeniem ceny z tytułu innych zawartych z tym Kupującym Umów Sprzedaży bez względu na ich wysokość i czas opóźnienia lub wyrazić zgodę na jej zawarcie jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 16. Po przyjęciu przez Kupującego Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 6 powyżej, Kupujący nie ma prawa rozwiązać lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, czy w inny sposób anulować złożonego zamówienia, chyba że USB SYSTEM wyrazi na to zgodę w formie mailowej. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez USB SYSTEM w związku z Umową Sprzedaży koszty.

III. PŁATNOŚĆ, CENA

 1. Cena Towarów oraz termin i forma płatności zostaną określone w Ofercie. Termin płatności określony jest w dniach kalendarzowych i jest liczony od momentu wskazanego w Ofercie.

 2. Oferta może przewidywać przykładowo następujące formy płatności, według wyboru USB SYSTEM:

  1. przedpłata (całości lub części ceny),

  2. płatność po otrzymaniu zakupionego Towaru,

  3. płatność rozłożona na części.

 3. Za datę zapłaty ceny (lub jej ustalonej części) przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym USB SYSTEM.

 4. Kupujący zobowiązany jest przekazać USB SYSTEM dokładne dane konieczne do wystawienia faktury VAT. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury z podanymi przez Kupującego danymi. W przypadku poniesienia szkody w zawiązku z wystawieniem wadliwej faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia na rzecz USB SYSTEM poniesionych kosztów, np. wysokości zapłaconego podatku (który powinien uiścić Kupujący), nałożonych kar itp.

 5. USB SYSTEM nie wystawia faktur na podmiot inny niż Kupujący, z którym została zawarta dana Umowa Sprzedaży.

 6. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności USB SYSTEM może żądać maksymalnych odsetek za opóźnienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za czas opóźnienia oraz dochodzenia zwrotu kosztów dochodzenia należności.

 7. Niezależnie od powyższego, w przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności, USB SYSTEM ma prawo zmienić termin zapłaty ceny określony w innych Umowach Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, w których przewidziano płatność z dołu, poprzez zażądanie uiszczenia całości lub części ceny przed dostawą Towaru. Nie powoduje to powstania po stronie USB SYSTEM odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.

 8. Ponadto, w przypadku przekroczenia terminu płatności, przy zawieraniu kolejnych Umów Sprzedaży z danym Kupującym USB SYSTEM może również zastrzec zawarcie Umowy Sprzedaży jedynie z płatnością za przedpłatą.

 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych pomiędzy Stronami, Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania realizacji płatności ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.

 10. Odpowiedzialność USB SYSTEM w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości ceny sprzedaży określonej w danej Umowie Sprzedaży.

 11. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez USB SYSTEM faktur w formie elektronicznej.

 12. Zakupiony przez Kupującego Towar pozostaje własnością USB SYSTEM do momentu całkowitego uregulowania płatności ceny, bez względu na to, czy Towar został dostarczony Kupującemu lub przez niego odebrany.

 13. W stosunku do płatności należnych USB SYSTEM wyłączona jest możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

IV. TOWAR ZINDYWIDUALIZOWANY, PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar zindywidualizowany (np. z indywidualnym nadrukiem lub grawerem), projekt elementów graficznych, które mają być umieszczone na Towarze (w tym np. zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy, logo, grafika, rysunek, nazwa, firma, napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny, dalej: „Elementy Graficzne”) należy dostarczyć USB SYSTEM mailowo w formacie Corel Draw w wersji 12 lub niższej, albo po uzgodnieniu z USB SYSTEM w innej formie wektorowej. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami USB SYSTEM może wiązać się z koniecznością wykonania przez USB SYSTEM dodatkowych prac za odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

 2. Kupujący może również przekazać USB SYSTEM pliki w celu ich wgrania na pamięć USB będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 3. Kupujący przekazując USB SYSTEM Elementy Graficzne lub materiały, o których mowa w ust. 2 powyżej (zwane dalej łącznie z Elementami Graficznymi: „Treści”) oświadcza, że:

  1. treści są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

  2. jest w pełni uprawniony do korzystania z Treści w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży, w tym do przekazania Treści USB SYSTEM i umieszczenia ich na Towarze lub odpowiednio wgrania ich na pamięć USB, zwłaszcza ze składających się na nie znaków towarowych, nazw, logo, Utworów lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej;

  3. jeżeli w Treściach umieszczony jest wizerunek osoby fizycznej, wyraża zgodę na wykorzystanie przez USB SYSTEM swojego wizerunku w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez USB SYSTEM wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a ich wykorzystanie w celu wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

 4. Kupujący przekazując USB SYSTEM Treści udziela USB SYSTEM upoważnienia do używania Treści w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a zwłaszcza w celu wykonania zindywidualizowanego Towaru, w tym na ich umieszczenie na Towarze lub na ich wgranie na pamięć USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej. USB SYSTEM jest upoważnione do udzielania dalszych zgód na używanie Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 5. W zakresie, w jakim Treści stanowią Utwory, poprzez przekazanie USB SYSTEM Treści Kupujący udziela USB SYSTEM nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania Umowy Sprzedaży na korzystanie z Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz udzielania dalszych licencji w celu wykonania Umowy Sprzedaży, tj. USB SYSTEM będzie w szczególności uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, grawerską, zapisu magnetycznego, metodą tłoczenia, złocenia, srebrzenia, domingu, tampon druku, druku cyfrowego, druku UV, druku solwentowego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

  2. wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

 6. Z chwilą przekazania przez Kupującego Utworów, Kupujący zezwala USB SYSTEM na sporządzenie opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych modyfikacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 7. Kupujący zobowiązuje się na każde wezwanie USB SYSTEM wykazać prawdziwość złożonych w niniejszym punkcie IV oświadczeń w terminie oraz w formie wskazanych w wezwaniu, w szczególności w formie tzw. listu autoryzacyjnego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania:

  1. termin realizacji Umowy Sprzedaży przez USB SYSTEM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu oraz

  2. USB SYSTEM będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przez USB SYSTEM w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 8. Oświadczenia Kupującego wskazane w niniejszym pkt IV będą zachowywać ważność przez cały czas wykonywania Umowy Sprzedaży.

V. TRANSPORT TOWARU

 1. Ceny Towarów zawarte w cenniku USB SYSTEM nie zawierają kosztu transportu, który zostaje indywidualnie ustalony przez Strony w stosunku do każdej Umowy Sprzedaży.

 2. Towar może być, zgodnie z ustaleniami stron:

  1. dostarczony przez kuriera wybranego przez USB SYSTEM na koszt Kupującego, lub

  2. dostarczony przez kuriera wybranego przez Kupującego na jego koszt, lub

  3. odebrany przez Kupującego osobiście.

 3. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go kurierowi. USB SYSTEM od tego momentu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą umówionego terminu odbioru Towaru, nawet jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w umówionym terminie.

 4. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. USB SYSTEM pokrywa koszt transportu Towaru, jeżeli wynagrodzenie z tytułu danej Umowy Sprzedaży przekroczy 3000 zł netto.

 5. USB SYSTEM nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub uszkodzenia Towaru powstałe w związku z dostawą z przyczyn niewystępujących po stronie USB SYSTEM. Termin dostawy, liczony w dniach roboczych, określony jest w ofercie.

 6. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą firmową. Przyjmując Towar od firmy przewozowej, Kupujący jest zobowiązany, w przypadku gdy kartony są naruszone lub Towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera protokole szkody.

 7. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście i nie zrobi tego w umówionym terminie, USB SYSTEM może przechować Towar (o ile to możliwe) lub oddać go na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Nie wpływa to na pozostałe uprawnienia USB SYSTEM wynikające z kodeksu cywilnego oraz na określenie momentu przejścia na Kupującego ryzyka przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej.

VI. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary oferowane przez USB SYSTEM objęte są gwarancją jakości udzielaną przez USB SYSTEM. Gwarancja na pamięci flash USB wynosi 24 miesiące, na pozostałe produkty 12 miesięcy.

 2. Uszkodzenie Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego przez Kupującego w sposób niezgodny z przeznaczeniem nie podlega reklamacji w ramach uprawnień gwarancyjnych.

 3. Utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych powodują:

  1. ingerencja w integralne oprogramowanie (firmware kontrolera) pamięci usb oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystania kopierów / duplikatorów usb do kopiowania danych;

  2. poddanie Towaru przez Kupującego dalszym obróbkom (takim jak nadruk czy grawer).

 4. Sprzedaż (lub zbycie pod innym tytułem prawnym) Towaru przez Kupującego dalszemu odbiorcy powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych z tytułu braków ilościowych Towaru.

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność USB SYSTEM z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego zostaje wyłączona.

VII. REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany poinformować USB SYSTEM o zauważonych brakach w ilości otrzymanego Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni o dnia odebrania Towaru pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych z tytułu braków w zakresie ilości otrzymanego Towaru.

 2. W przypadku, gdy zakupiony Towar jest uszkodzony lub niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do żądania naprawy Towaru. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa lub gdyby była zbyt utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.

 3. W przypadku, gdy naprawa i wymiana Towaru nie są możliwe, są zbyt utrudnione lub wiążą się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupujący jest uprawniony (według wyboru USB SYSTEM) do obniżenia ceny Towaru lub do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 4. Reklamację należy składać pisemnie lub mailowo wraz z:

  1. dokładnym opisem przyczyny reklamacji,

  2. podaniem numeru zamówienia lub faktury, której dotyczy reklamacja,

  3. wskazaniem żądania reklamacyjnego.

 5. Jeżeli wadliwa jest tylko część zakupionych przez Kupującego Towarów, reklamacji podlega tylko Towar wadliwy.

 6. Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres USB SYSTEM wadliwy Towar na swój koszt. W przypadku reklamowania tylko części zamówionego Towaru, Kupujący odsyła tylko tę część Towaru, której dotyczy reklamacja. USB SYSTEM nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

 7. USB SYSTEM informuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i dostarczenia USB SYSTEM wadliwego Towaru.

 8. W przypadku próby reklamacji Towaru niewadliwego lub niepodlegającego gwarancji, Kupujący zostanie obciążony poniesionymi przez USB SYSTEM w związku ze złożeniem reklamacji kosztami.

 9. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na obowiązek uiszczenia terminowo płatności ceny zgodnie z Umową Sprzedaży.

 10. USB SYSTEM ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru tylko do wysokości jego wartości.

 11. Reklamację może złożyć jedynie Kupujący, który nie jest uprawniony do przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na żaden inny podmiot (w tym na dalszego nabywcę Towaru) bez pisemnej lub mailowej zgody USB SYSTEM pod rygorem nieważności.

VIII. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. W trakcie współpracy, Kupujący może uzyskać dostęp do informacji USB SYSTEM, które mogą mieć dla USB SYSTEM np. wartość biznesową, gospodarczą lub wizerunkową i których ujawnienie podmiotom trzecim może narazić USB SYSTEM na szkodę, tj. informacji o cenach, warunkach zawieranych umów, informacji prawnych, finansowych, ekonomicznych, handlowych, technicznych, marketingowych lub organizacyjnych dotyczących USB SYSTEM (dalej również „Informacje Poufne”). Kupujący zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkie Informacje Poufne dotyczące USB SYSTEM, otrzymane lub uzyskane w jakiejkolwiek formie, w szczególności wskutek lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy Sprzedaży oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.

 2. Kupujący wyraża zgodę na informowanie przez USB SYSTEM swoich kontrahentów o współpracy z Kupującym, w szczególności poprzez informowanie (np. na stronie internetowej USB SYSTEM) o zrealizowanych dla danego Kupującego projektach, prezentowanie Towarów, w tym z wykorzystaniem logo, nazwy, znaku towarowego (słownego, graficznego lub słowno-graficznego) Kupującego lub innych Elementów Graficznych przez niego przekazanych. W żadnym wypadku powoływanie się przez USB SYSTEM na taką współpracę nie będzie stanowiło naruszenia obowiązku poufności opisanego w niniejszym punkcie, ani innych praw Kupującego.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kupujący ponosi wobec USB SYSTEM odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników, jak za swoje własne, w tym za utratę zysków.

 2. W przypadku wystąpienia osób trzecich (w tym również organów państwowych) przeciwko USB SYSTEM z jakimikolwiek roszczeniami lub sankcjami związanymi z Umową Sprzedaży, działaniami lub zaniechaniami Kupującego lub osób, o których mowa w pkt 1, niezależnie od ich rodzaju i daty powstania (w tym w związku z przekazaniem USB SYSTEM Treści), Kupujący w najszerszym możliwym zakresie zwolni USB SYSTEM z ewentualnej odpowiedzialności względem tych osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę USB SYSTEM przed takimi żądaniami lub ich skutkami, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce USB SYSTEM lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie USB SYSTEM do wszelkich postępowań, a także zobowiązuje się zrekompensować USB SYSTEM w całości wszelkie koszty, jakie USB SYSTEM będzie zobowiązane ponieść w stosunku do osób trzecich oraz koszty postępowania w pełnej wysokości. Kupujący naprawi wszelkie ewentualne szkody po stronie tych osób trzecich i po stronie USB SYSTEM.

 3. Postanowienia niniejszego pkt IX obowiązują odpowiednio również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron.

 4. Kupujący ma obowiązek bieżącego informowania USB SYSTEM o podejmowanych działaniach, o których mowa w pkt 2 powyżej.

X. ZAKAZ CESJI

 1. Kupujący zobowiązuje się, że nie dokona cesji, przelewu lub w inny sposób nie przeniesie całości ani części swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży bez uprzedniej zgody USB SYSTEM wyrażonej na piśmie lub mailowo pod rygorem nieważności.

 2. USB SYSTEM może dokonać cesji, przelewu lub w inny sposób może przenieść całość lub część swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży po uprzednim pisemnym powiadomieniu Kupującego. Z zastrzeżeniem zapisów poprzedniego zdania, Strony zgodnie postanawiają, że żaden podmiot inny niż druga Strona nie może dochodzić lub żądać od Strony jakichkolwiek praw lub korzyści wynikających z Umowy Sprzedaży.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez USB SYSTEM zawarte zostały w załączniku do niniejszego OWU.

 2. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony mogą udostępnić sobie nawzajem dane osobowe osób kontaktowych i swoich pracowników / współpracowników w zakresie i w celu niezbędnym do jej realizacji.

 3. Kupujący zobowiązuje się do spełnienia w imieniu USB SYSTEM obowiązku informacyjnego wobec ww. osób, których dane osobowe zostały / zostaną przez Kupującego udostępnione, na podstawie treści z  załącznika, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony uznają wszystkie postanowienia OWU za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWU okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWU, chyba że bez tych postanowień USB SYSTEM nie zawarłoby Umowy Sprzedaży, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie OWU w sposób określony pkt 2 poniżej.

 2. USB SYSTEM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany OWU.

 3. Strony dołożą starań, aby powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży spory zostały rozwiązane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym dla rozwiązywania sporów będzie sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby USB SYSTEM.

 4. Prawem właściwym będzie prawo polskie. Strony uzgadniają, że stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., zostaje niniejszym wyłączone.

 5. W sprawach nieuregulowanych w powyższym OWU, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 6. Złożenie zamówienia w USB SYSTEM oznacza akceptację warunków niniejszego OWU.

Załączniki:

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USB SYSTEM będącym administratorem danych osobowych.