OWU – Ogólne warunki umowy

OWU - OGÓLNE WARUNKI UMÓW USB SYSTEM

 1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej również „OWU”) regulują zasady współpracy pomiędzy USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl (dalej również „USB SYSTEM”) i kupującym, zawierającym z USB SYSTEM umowę sprzedaży (dalej: „Umowa Sprzedaży”), działającym jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych (dalej również „Kupujący”), (dalej również łącznie „Strony”).

 1. USB SYSTEM i Kupujący zawierają Umowę Sprzedaży towarów (dalej również „Towary”) za uzgodnionym wynagrodzeniem i na warunkach określonych w OWU i w Umowie Sprzedaży zawartej pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU.

 1. Postanowienia OWU stosuje się do wszelkich Umów Sprzedaży zawartych w ramach współpracy Stron od chwili udostępnienia ich Kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży w sposób lub na warunkach odbiegających od OWU wymaga zawarcia odrębnej indywidualnej umowy z danym Kupującym, do której zawarcia w imieniu USB SYSTEM uprawnieni są jedynie (działając jednoosobowo) Pani Katarzyna Nowak oraz Pan Maciej Nowak.

 1. OWU stanowią wzorzec umowny w rozumieniu przepisu art. 384 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej również „Kodeks Cywilny”).

 1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy USB SYSTEM a Kupującym następuje wyłącznie na warunkach opisanych w niniejszym punkcie II (z zastrzeżeniem pkt I ust. 4 powyżej).

 1. Zapytania ofertowe skierowane przez Kupującego do USB SYSTEM, zapraszające do przedstawienia oferty na konkretne zamówienie, a także przedstawiane przez USB SYSTEM Kupującemu w formie innej niż formularz zamówienia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, informacje o proponowanych warunkach zawarcia Umowy Sprzedaży (w tym dotyczących wynagrodzenia i terminu realizacji zamówienia) nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 1. Przekazywane przez USB SYSTEM Kupującemu informacje o potencjalnych warunkach zawarcia w przyszłości Umowy Sprzedaży mogą ulec zmianie w każdej chwili i nie mogą być podstawą dochodzenia przez Kupującego zawarcia Umowy Sprzedaży lub jakichkolwiek innych roszczeń.

 1. USB SYSTEM informuje, że pomiędzy kolorem Towaru wskazanym w katalogu produktów USB SYSTEM (dostępnym m.in. na stronie internetowej USB SYSTEM) a rzeczywistym kolorem Towaru, a także pomiędzy egzemplarzami Towaru zamawianymi w dużych odstępach czasu mogą występować różnice. USB SYSTEM nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, a w szczególności różnice te nie mogą stanowić podstawy reklamacji lub odstąpienia przez Kupującego od Umowy Sprzedaży. To samo dotyczy różnic w odcieniach w obrębie zamówionego Towaru.

 1. Po ustaleniu przez Strony zakresu Umowy Sprzedaży USB SYSTEM składa Kupującemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży (dalej: „Oferta”) w formie formularza załączonego do wiadomości e-mail (dalej: „Formularz Zamówienia”), zawierającego ustalone przez Strony warunki zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Oferta obowiązuje przez okres w niej wskazany.

 1. Kupujący może przyjąć Ofertę jedynie w całości, bez żadnych zastrzeżeń czy uzupełnień, akceptując ją w okresie obowiązywania Oferty poprzez:

 1. w przypadku Umów Sprzedaży z odroczonym terminem płatności – przesłanie do USB SYSTEM drogą mailową lub faksem kopii (skanu) Formularza Zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży;

 2. w przypadku Umów Sprzedaży przewidujących uiszczenie całości lub części płatności przed realizacją Umowy Sprzedaży – uiszczenie ustalonej przez Strony płatności (przy czym za moment uiszczenia płatności uznaje się moment zaksięgowania płatności na rachunku bankowym USB SYSTEM) i przesłanie do USB SYSTEM drogą mailową lub faksem kopii (skanu) Formularza Zamówienia podpisanego przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży może być dodatkowo, według uznania USB SYSTEM, uwarunkowane zawarciem umowy w formie pisemnej. W takim przypadku Klient przesyła USB SYSTEM Formularz Zamówienia zgodnie z ust. 7 powyżej wraz ze skanem (kopią) umowy (przesłanej Klientowi przez USB SYSTEM wraz z Formularzem Zamówienia) podpisanej przez osobę uprawnioną do zawarcia Umowy Sprzedaży. Następnie Klient zobowiązany jest dostarczyć oryginał podpisanej umowy do USB SYSTEM. W takim przypadku do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie podpisania umowy w formie pisemnej przez Klienta i USB SYSTEM.

 1. W przypadku wątpliwości uznaje się, że każda osoba działająca w imieniu Kupującego jest upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Kupującego, w szczególności do podpisania Formularza Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W przypadku przyjęcia Oferty po upływie okresu jej obowiązywania nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że USB SYSTEM jednoznacznie potwierdzi mailowo zawarcie Umowy Sprzedaży (przyjęcie zamówienia) na warunkach określonych w Formularzu Zamówienia (moment zawarcia Umowy Sprzedaży).

 1. USB SYSTEM, według własnego uznania, ma prawo do odwołania Oferty w dowolnym czasie w okresie jej obowiązywania.

 1. Przyjęcie Oferty przez Kupującego z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień poczytuje się za odmowę przyjęcia Oferty i złożenie przez Kupującego nowego zapytania ofertowego (zaproszenia do zawarcia umowy). W takim przypadku w celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest ponowne wykonanie czynności, o których mowa w punktach 5-7 powyżej, z uwzględnieniem nowych ustaleń dotyczących warunków Umowy Sprzedaży.

 1. USB SYSTEM ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego żadnych roszczeń w stosunku do USB SYSTEM. Informacyjnie wskazujemy, że podjęcie przez USB SYSTEM decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może wynikać w szczególności z braku Towarów u dostawców lub wstrzymania możliwości transportu Towarów na teren Polski, na które USB SYSTEM nie ma wpływu.

 1. USB SYSTEM może dla każdego Kupującego ustalić maksymalny limit zobowiązań pieniężnych (wymagalnych i niewymagalnych) wobec USB SYSTEM. Jeżeli Kupujący składa USB SYSTEM Ofertę, której przyjęcie przez USB SYSTEM spowoduje przekroczenie limitu zobowiązań, zawarcie kolejnej Umowy Sprzedaży z tym Kupującym może nastąpić jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 1. Niezależnie od powyższego, USB SYSTEM może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży z Kupującym, który opóźnia się z uiszczeniem ceny z tytułu innych zawartych z tym Kupującym Umów Sprzedaży bez względu na ich wysokość i czas opóźnienia lub wyrazić zgodę na jej zawarcie jedynie za przedpłatą całości lub części ceny.

 1. Po przyjęciu przez Kupującego Umowy Sprzedaży zgodnie z ust. 6 powyżej, Kupujący nie ma prawa rozwiązać lub odstąpić od Umowy Sprzedaży, czy w inny sposób anulować złożonego zamówienia, chyba że USB SYSTEM wyrazi na to zgodę w formie mailowej. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez USB SYSTEM w związku z Umową Sprzedaży koszty.

 1. PŁATNOŚĆ, CENA

 1. Cena Towarów oraz termin i forma płatności zostaną określone w Ofercie. Termin płatności określony jest w dniach kalendarzowych i jest liczony od momentu wskazanego w Ofercie.

 2. Oferta może przewidywać przykładowo następujące formy płatności, według wyboru USB SYSTEM:

 1. przedpłata (całości lub części ceny),

 2. płatność po otrzymaniu zakupionego Towaru,

 3. płatność rozłożona na części.

 1. Za datę zapłaty ceny (lub jej ustalonej części) przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym USB SYSTEM.

 1. Kupujący zobowiązany jest przekazać USB SYSTEM dokładne dane konieczne do wystawienia faktury VAT. USB SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury z podanymi przez Kupującego danymi. W przypadku poniesienia szkody w zawiązku z wystawieniem wadliwej faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia na rzecz USB SYSTEM poniesionych kosztów, np. wysokości zapłaconego podatku (który powinien uiścić Kupujący), nałożonych kar itp.

 1. USB SYSTEM nie wystawia faktur na podmiot inny niż Kupujący, z którym została zawarta dana Umowa Sprzedaży.

 2. W przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności USB SYSTEM może żądać maksymalnych odsetek za opóźnienie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za czas opóźnienia oraz dochodzenia zwrotu kosztów dochodzenia należności.

 1. Niezależnie od powyższego, w przypadku przekroczenia przez Kupującego terminu płatności, USB SYSTEM ma prawo zmienić termin zapłaty ceny określony w innych Umowach Sprzedaży zawartych z danym Kupującym, w których przewidziano płatność z dołu, poprzez zażądanie uiszczenia całości lub części ceny przed dostawą Towaru. Nie powoduje to powstania po stronie USB SYSTEM odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. Ponadto, w przypadku przekroczenia terminu płatności, przy zawieraniu kolejnych Umów Sprzedaży z danym Kupującym USB SYSTEM może również zastrzec zawarcie Umowy Sprzedaży jedynie z płatnością za przedpłatą.

 1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych pomiędzy Stronami, Kupującemu nie przysługuje prawo do wstrzymania realizacji płatności ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.

 1. Odpowiedzialność USB SYSTEM w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży zostaje ograniczona do wysokości ceny sprzedaży określonej w danej Umowie Sprzedaży.

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez USB SYSTEM faktur w formie elektronicznej.

 1. Zakupiony przez Kupującego Towar pozostaje własnością USB SYSTEM do momentu całkowitego uregulowania płatności ceny, bez względu na to, czy Towar został dostarczony Kupującemu lub przez niego odebrany.

 1. W stosunku do płatności należnych USB SYSTEM wyłączona jest możliwość zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment), o której mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 1. TOWAR ZINDYWIDUALIZOWANY, PRAWA AUTORSKIE

 1. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Towar zindywidualizowany (np. z indywidualnym nadrukiem lub grawerem), projekt elementów graficznych, które mają być umieszczone na Towarze (w tym np. zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy, logo, grafika, rysunek, nazwa, firma, napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny, dalej: „Elementy Graficzne”) należy dostarczyć USB SYSTEM mailowo w formacie Corel Draw w wersji 12 lub niższej, albo po uzgodnieniu z USB SYSTEM w innej formie wektorowej. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami USB SYSTEM może wiązać się z koniecznością wykonania przez USB SYSTEM dodatkowych prac za odrębnym od ceny wynagrodzeniem.

 2. Kupujący może również przekazać USB SYSTEM pliki w celu ich wgrania na pamięć USB będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 1. Kupujący przekazując USB SYSTEM Elementy Graficzne lub materiały, o których mowa w ust. 2 powyżej (zwane dalej łącznie z Elementami Graficznymi: „Treści”) oświadcza, że:

 1. treści są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

 2. jest w pełni uprawniony do korzystania z Treści w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży, w tym do przekazania Treści USB SYSTEM i umieszczenia ich na Towarze lub odpowiednio wgrania ich na pamięć USB, zwłaszcza ze składających się na nie znaków towarowych, nazw, logo, Utworów lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej;

 3. jeżeli w Treściach umieszczony jest wizerunek osoby fizycznej, wyraża zgodę na wykorzystanie przez USB SYSTEM swojego wizerunku w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez USB SYSTEM wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a ich wykorzystanie w celu wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

 1. Kupujący przekazując USB SYSTEM Treści udziela USB SYSTEM upoważnienia do używania Treści w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a zwłaszcza w celu wykonania zindywidualizowanego Towaru, w tym na ich umieszczenie na Towarze lub na ich wgranie na pamięć USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej. USB SYSTEM jest upoważnione do udzielania dalszych zgód na używanie Treści w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. W zakresie, w jakim Treści stanowią Utwory, poprzez przekazanie USB SYSTEM Treści Kupujący udziela USB SYSTEM nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania Umowy Sprzedaży na korzystanie z Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz udzielania dalszych licencji w celu wykonania Umowy Sprzedaży, tj. USB SYSTEM będzie w szczególności uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji:

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, grawerską, zapisu magnetycznego, metodą tłoczenia, złocenia, srebrzenia, domingu, tampon druku, druku cyfrowego, druku UV, druku solwentowego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

 2. wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

 1. Z chwilą przekazania przez Kupującego Utworów, Kupujący zezwala USB SYSTEM na sporządzenie opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych modyfikacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem Umowy Sprzedaży.

 1. Kupujący zobowiązuje się na każde wezwanie USB SYSTEM wykazać prawdziwość złożonych w niniejszym punkcie IV oświadczeń w terminie oraz w formie wskazanych w wezwaniu, w szczególności w formie tzw. listu autoryzacyjnego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania:

 1. termin realizacji Umowy Sprzedaży przez USB SYSTEM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu oraz

 2. USB SYSTEM będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przez USB SYSTEM w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. Oświadczenia Kupującego wskazane w niniejszym pkt IV będą zachowywać ważność przez cały czas wykonywania Umowy Sprzedaży.

 1. TRANSPORT TOWARU

 1. Ceny Towarów zawarte w cenniku USB SYSTEM nie zawierają kosztu transportu, który zostaje indywidualnie ustalony przez Strony w stosunku do każdej Umowy Sprzedaży.

 2. Towar może być, zgodnie z ustaleniami stron:

 • dostarczony przez kuriera wybranego przez USB SYSTEM na koszt Kupującego, lub

 • dostarczony przez kuriera wybranego przez Kupującego na jego koszt, lub

 • odebrany przez Kupującego osobiście.

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania go kurierowi. USB SYSTEM od tego momentu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą umówionego terminu odbioru Towaru, nawet jeżeli Kupujący nie odbierze Towaru w umówionym terminie.

 1. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. USB SYSTEM pokrywa koszt transportu Towaru, jeżeli wynagrodzenie z tytułu danej Umowy Sprzedaży przekroczy 3000 zł netto.

 1. USB SYSTEM nie odpowiada za opóźnienia w dostawie lub uszkodzenia Towaru powstałe w związku z dostawą z przyczyn niewystępujących po stronie USB SYSTEM. Termin dostawy, liczony w dniach roboczych, określony jest w ofercie.

 1. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane i zabezpieczone taśmą firmową. Przyjmując Towar od firmy przewozowej, Kupujący jest zobowiązany, w przypadku gdy kartony są naruszone lub Towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu, do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera protokole szkody.

 1. W przypadku, gdy Kupujący jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście i nie zrobi tego w umówionym terminie, USB SYSTEM może przechować Towar (o ile to możliwe) lub oddać go na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. Nie wpływa to na pozostałe uprawnienia USB SYSTEM wynikające z kodeksu cywilnego oraz na określenie momentu przejścia na Kupującego ryzyka przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru zgodnie z ust. 3 powyżej.

 1. GWARANCJA

 1. Wszystkie towary oferowane przez USB SYSTEM objęte są gwarancją jakości udzielaną przez USB SYSTEM. Gwarancja na pamięci flash USB wynosi 24 miesiące, na pozostałe produkty 12 miesięcy.

 2. Uszkodzenie Towaru powstałe w wyniku korzystania z niego przez Kupującego w sposób niezgodny z przeznaczeniem nie podlega reklamacji w ramach uprawnień gwarancyjnych.

 1. Utratę wszelkich uprawnień gwarancyjnych powodują:

 1. ingerencja w integralne oprogramowanie (firmware kontrolera) pamięci usb oraz uszkodzenia powstałe w wyniku wykorzystania kopierów / duplikatorów usb do kopiowania danych;

 2. poddanie Towaru przez Kupującego dalszym obróbkom (takim jak nadruk czy grawer).

 1. Sprzedaż (lub zbycie pod innym tytułem prawnym) Towaru przez Kupującego dalszemu odbiorcy powoduje utratę roszczeń gwarancyjnych z tytułu braków ilościowych Towaru.

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność USB SYSTEM z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego zostaje wyłączona.

 1. REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany poinformować USB SYSTEM o zauważonych brakach w ilości otrzymanego Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni o dnia odebrania Towaru pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych z tytułu braków w zakresie ilości otrzymanego Towaru.

 2. W przypadku, gdy zakupiony Towar jest uszkodzony lub niezgodny z Umową Sprzedaży, Kupujący jest uprawniony do żądania naprawy Towaru. W przypadku, gdyby naprawa nie była możliwa lub gdyby była zbyt utrudniona lub wiązała się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupującemu przysługuje prawo do wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad.

 1. W przypadku, gdy naprawa i wymiana Towaru nie są możliwe, są zbyt utrudnione lub wiążą się z nadmiernymi kosztami (o czym decyduje USB SYSTEM), Kupujący jest uprawniony (według wyboru USB SYSTEM) do obniżenia ceny Towaru lub do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Reklamację należy składać pisemnie lub mailowo wraz z:

 1. dokładnym opisem przyczyny reklamacji,

 2. podaniem numeru zamówienia lub faktury, której dotyczy reklamacja,

 3. wskazaniem żądania reklamacyjnego.

 1. Jeżeli wadliwa jest tylko część zakupionych przez Kupującego Towarów, reklamacji podlega tylko Towar wadliwy.

 1. Kupujący jest zobowiązany odesłać na adres USB SYSTEM wadliwy Towar na swój koszt. W przypadku reklamowania tylko części zamówionego Towaru, Kupujący odsyła tylko tę część Towaru, której dotyczy reklamacja. USB SYSTEM nie przyjmuje przesyłek wysłanych przez Kupującego za pobraniem.

 1. USB SYSTEM informuje Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia i dostarczenia USB SYSTEM wadliwego Towaru.

 1. W przypadku próby reklamacji Towaru niewadliwego lub niepodlegającego gwarancji, Kupujący zostanie obciążony poniesionymi przez USB SYSTEM w związku ze złożeniem reklamacji kosztami.

 1. Zgłoszenie reklamacji nie wpływa na obowiązek uiszczenia terminowo płatności ceny zgodnie z Umową Sprzedaży.

 1. USB SYSTEM ponosi odpowiedzialność z tytułu wad towaru tylko do wysokości jego wartości.

 1. Reklamację może złożyć jedynie Kupujący, który nie jest uprawniony do przeniesienia uprawnień z tytułu gwarancji na żaden inny podmiot (w tym na dalszego nabywcę Towaru) bez pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności zgody USB SYSTEM.

 1. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

 1. W trakcie współpracy, Kupujący może uzyskać dostęp do informacji USB SYSTEM, które mogą mieć dla USB SYSTEM np. wartość biznesową, gospodarczą lub wizerunkową i których ujawnienie podmiotom trzecim może narazić USB SYSTEM na szkodę, tj. informacji o cenach, warunkach zawieranych umów, informacji prawnych, finansowych, ekonomicznych, handlowych, technicznych, marketingowych lub organizacyjnych dotyczących USB SYSTEM (dalej również „Informacje Poufne”). Kupujący zobowiązuje się traktować jako ściśle poufne wszelkie Informacje Poufne dotyczące USB SYSTEM, otrzymane lub uzyskane w jakiejkolwiek formie, w szczególności wskutek lub w związku z zawarciem lub realizacją Umowy Sprzedaży oraz do zachowania ich w ścisłej tajemnicy oraz do niewykorzystywania ich w celu innym niż związany z zawarciem lub wykonaniem Umowy Sprzedaży.

 1. Kupujący wyraża zgodę na informowanie przez USB SYSTEM swoich kontrahentów o współpracy z Kupującym, w szczególności poprzez informowanie (np. na stronie internetowej USB SYSTEM) o zrealizowanych dla danego Kupującego projektach, prezentowanie Towarów, w tym z wykorzystaniem logo, nazwy, znaku towarowego (słownego, graficznego lub słowno-graficznego) Kupującego lub innych Elementów Graficznych przez niego przekazanych. W żadnym wypadku powoływanie się przez USB SYSTEM na taką współpracę nie będzie stanowiło naruszenia obowiązku poufności opisanego w niniejszym punkcie, ani innych praw Kupującego.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Kupujący ponosi wobec USB SYSTEM odpowiedzialność za działania swoich pracowników i współpracowników (niezależnie od formy zatrudnienia lub współpracy), upoważnionych przedstawicieli i pełnomocników, jak za swoje własne, w tym za utratę zysków.

 2. W przypadku wystąpienia osób trzecich (w tym również organów państwowych) przeciwko USB SYSTEM z jakimikolwiek roszczeniami lub sankcjami związanymi z Umową Sprzedaży, działaniami lub zaniechaniami Kupującego lub osób, o których mowa w pkt 1, niezależnie od ich rodzaju i daty powstania (w tym w związku z przekazaniem USB SYSTEM Treści), Kupujący w najszerszym możliwym zakresie zwolni USB SYSTEM z ewentualnej odpowiedzialności względem tych osób trzecich, w szczególności zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę USB SYSTEM przed takimi żądaniami lub ich skutkami, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce USB SYSTEM lub, w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie USB SYSTEM do wszelkich postępowań, a także zobowiązuje się zrekompensować USB SYSTEM w całości wszelkie koszty, jakie USB SYSTEM będzie zobowiązane ponieść w stosunku do osób trzecich oraz koszty postępowania w pełnej wysokości. Kupujący naprawi wszelkie ewentualne szkody po stronie tych osób trzecich i po stronie USB SYSTEM.

 3. Postanowienia niniejszego pkt IX obowiązują odpowiednio również po wygaśnięciu Umowy Sprzedaży, jej rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez którąkolwiek ze Stron.

 4. Kupujący ma obowiązek bieżącego informowania USB SYSTEM o podejmowanych działaniach, o których mowa w pkt 2 powyżej.

 1. ZAKAZ CESJI

 1. Kupujący zobowiązuje się, że nie dokona cesji, przelewu lub w inny sposób nie przeniesie całości ani części swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży bez uprzedniej zgody USB SYSTEM wyrażonej na piśmie lub mailowo pod rygorem nieważności.

 2. USB SYSTEM może dokonać cesji, przelewu lub w inny sposób może przenieść całość lub część swoich praw i obowiązków wynikających z Umowy Sprzedaży po uprzednim pisemnym powiadomieniu Kupującego. Z zastrzeżeniem zapisów poprzedniego zdania, Strony zgodnie postanawiają, że żaden podmiot inny niż druga Strona nie może dochodzić lub żądać od Strony jakichkolwiek praw lub korzyści wynikających z Umowy Sprzedaży.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez USB SYSTEM zawarte zostały w załączniku do niniejszego OWU.

 1. W związku z zawarciem i realizacją Umowy Strony mogą udostępnić sobie nawzajem dane osobowe osób kontaktowych i swoich pracowników / współpracowników w zakresie i w celu niezbędnym do jej realizacji.

 1. Kupujący zobowiązuje się do spełnienia w imieniu USB SYSTEM obowiązku informacyjnego wobec ww. osób, których dane osobowe zostały / zostaną przez Kupującego udostępnione, na podstawie treści z załącznika, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony uznają wszystkie postanowienia OWU za ważne i wiążące. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie OWU okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień OWU, chyba że bez tych postanowień USB SYSTEM nie zawarłoby Umowy Sprzedaży, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie OWU w sposób określony pkt 2 poniżej.

 2. USB SYSTEM zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany OWU.

 3. Strony dołożą starań, aby powstałe w związku z wykonywaniem Umowy Sprzedaży spory zostały rozwiązane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym dla rozwiązywania sporów będzie sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby USB SYSTEM.

 4. Prawem właściwym będzie prawo polskie. Strony uzgadniają, że stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r., zostaje niniejszym wyłączone.

 5. W sprawach nieuregulowanych w powyższym OWU, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.

 6. Złożenie zamówienia w USB SYSTEM oznacza akceptację warunków niniejszego OWU.

Załączniki:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez USB SYSTEM będącym administratorem danych osobowych.

Pliki cookies – informacja skrócona

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Do czego używamy plików cookies?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

 1. Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać.

 1. Polityka prywatności a pliki cookies

Gdy Użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

 1. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej) i statystycznej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w naszej polityce prywatności.

 1. Usuwanie / blokowanie plików cookies

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików cookies na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES STRONY INTERNETOWEJ

https://www.usbsystem.pl/

 1. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Strony Internetowej (nie jest umową ani regulaminem).

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane.

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się wielką literą (np. Strona Internetowa, Umowa Sprzedaży, Umowa o Świadczenie Usług, Użytkownik) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony Internetowej dostępnym na stronie www.usbsystem.pl.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami na Stronie Internetowej) informacją, którą Użytkownik powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem jest: USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, e-mail: biuro@usbsystem.pl (dalej „USB SYSTEM”), zwana dalej Administratoremi będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową i obowiązującymi przepisami spoczywa na Administratorze. Administrator odpowiada za wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz w odniesieniu do podawania informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Dokumentacja dotycząca zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkowników będzie prowadzona przez Administratora i przechowywana w siedzibie spółki Administratora.

W przypadku, gdy Użytkownik będzie chciał skorzystać z któregoś ze swoich uprawnień opisanych w pkt 11. niniejszej Polityki, z żądaniem ich wykonania będzie mógł się zwrócić do Administratora.

Administrator jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich mechanizmów ochrony danych osobowych w przypadku ewentualnych transferów danych osobowych Użytkowników poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na Administratorze spoczywa także obowiązek dokonania dodatkowych obowiązków informacyjnych w związku w przekazywaniem danych poza EOG.

W przypadku, gdyby na skutek działań lub zaniechań Administratora, na inny podmiot zostały nałożone jakieś sankcje lub obowiązek naprawienia szkody i podmiot ten wystąpiłby z roszczeń regresowym wobec Administratora, Administrator będzie odpowiedzialny za naprawienie wyrządzonej szkody lub zapłatę nałożonej sankcji.

 1. JAK DBAMY O TWOJE DANE??

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniają, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 1. W JAKICH CELACH INFORMACJE O TOBIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie Internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień, dostępu do historii zakupów oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);

 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży oraz podjęcie działań na żądanie przyszłego Użytkownika przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);

 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług przeznaczonych dla wszystkich odbiorców;

 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Strony Internetowej;

 6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

 7. prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Użytkowników.

 1. W JAKICH CELACH INFORMACJE O TOBIE SĄ WYKORZYSTYWANE?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Użytkowników korzystających ze Strony Internetowej:

 • Dane Osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta lub składaniu Zamówień w sklepie (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Strony Internetowej;

 • Dane Osobowe podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;

 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Strony Internetowej lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 1. CZY JESTEŚ ZOBOWIĄZANY DO PODANIA NAM SWOICH DANYCH I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika na Stronie Internetowej jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Użytkownika Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta lub skorzystania z naszych formularzy.

Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio na Stronie Internetowej (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania Danych Osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ KORZYSTAMY Z INFORMACJI O TOBIE?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Użytkownika podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W pozostałych (innych) celach Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób korzystających z formularzy kontaktowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 2. obowiązujących przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik oraz ustaleń Administratora w zakresie współadministrowania Danymi Osobowymi, których zasadnicza część została wskazana w pkt 2 powyżej.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego na Stronie Internetowej.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Stronę Internetową, w tym komunikację z naszymi Użytkownikami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

 1. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających ich bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w tamach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii tych zabezpieczeń kontaktując się z nami.

 1. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).

 1. PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze Strony Internetowej. W przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody, jeśli taka została udzielona Administratorowi, a jeśli Dane Osobowe związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;

 2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Użytkownik miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.

 1. CZY BĘDĄ DO CIEBIE PRZESYŁANE INFORMACJE HANDLOWE (NP. NA TWÓJ ADRES E-MAIL)?

Administrator posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością mogą być przesyłane wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

 1. PLIKI COOKIES

 1. Kogo dotyczą pliki cookies?

W związku z tym, że stosowana przez Administratora technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Stronę Internetową. Poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają ze Strony Internetowej niezależnie czy pozostają jego Użytkownikami (składają Zamówienia, rezerwują Produkty lub posiadają Konto) (dalej również „Osoba Odwiedzająca”).

 1. Z jakiej technologii korzystamy?

Na Stronie Internetowej wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Strony Internetowej, w tym w celach statystycznych. Podczas wizyty na Stronie Internetowej mogą być automatycznie zbierane dane dotyczące aktywności w Internecie Osoby Odwiedzającej.

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies – poniższe zapisy Polityki prosimy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 1. Czym są pliki cookies?

Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Strona Internetowa może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Strony Internetowej (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej.

 1. Czy pliki cookies zbierają Twoje dane osobowe?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Strony Internetowej stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta na Stronie Internetowej – a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki odnoszące się do Danych Osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą. Informacja dotycząca informacji zbieranych przez pliki cookies jest również udostępniana m.in. w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej.

 1. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookies?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Osobę Odwiedzającą zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Osobach Odwiedzających. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (szczegółowe informacje co do sposobu wycofania zgody zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej Polityki). Podstawą przetwarzania tak uzyskanych danych jest uzasadniony interes Administratora, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing – w tym bezpośredni – produktów i usług Administratora.

 1. Do czego używamy plików cookies?

Stosowane pliki cookies mają przede wszystkim ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Strony Internetowej – przykładowo: poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać – jak również służą dostosowaniu ich zawartości do jej preferencji.

 1. Czy możesz się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików cookies?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora podejmowanym w celu opisanym powyżej.

 1. Jakiego rodzaju pliki cookies są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Na Stronie Internetowej używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 1. Jak długo informacje zebrane przez pliki cookies będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w pkt. 12 Polityki.

Zebrane przez pliki cookies Dane Osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Użytkownikiem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 1. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie Internetowej

  Rodzaj

  Opis

  Czas wygaśnięcia

  PHPSESSID

  Utrzymanie bieżącej sesji

  Pod koniec sesji

  ADUCOMMERCE[usbstock][first_session_id]

  Utrzymanie statusu zalogowania w konfiguratorze 1 dzień
  MKSGRBI[mlog] Utrzymanie statusu zalogowania na stronie usbsystem.pl 1 dzień
  cookie_state Przechowuje informację o wyrażeniu zgody przez odwiedzającego stronę na zastosowanie cookies (zgoda na politykę cookies) 1 rok

 2. Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Strony Internetowej. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług Google reCAPTCHA i google Maps. Więcej informacji na temat plików cookies Google reCAPTCHA i Google Maps znajduje się w Polityce prywatności, którą znajdziesz pod tym linkiem.

 1. Jak usunąć / zablokować pliki cookies?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Strony Internetowej (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez Administratora Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

 1. Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików cookies?

Ograniczenie stosowania plików cookies w danym urządzeniu uniemożliwia bądź istotnie utrudnia prawidłowe korzystanie ze Strony Internetowej, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania.

 1. JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki, bądź telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym na wstępie Polityki.

Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. w przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji za pomocą formularza kontaktowego), Administrator może ponownie zwrócić się do takiej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

 1. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

 2. implementacja szyfrowania SSL na stronie,

 3. dostęp do Konta jest możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła, składającego się z kilkunastoznakowego hashu, kodowanego jednokierunkowo z użyciem dodatkowo losowych znaków,

 4. brak możliwości odkodowania hasła, w razie zapomnienia hasła generowane jest nowe hasło,

 5. możliwość zmiany hasła po pierwszym zalogowaniu za pomocą hasła tymczasowego.

 1. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zachęca, by zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań własnych Administratora.

 1. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę m.in. z następujących ważnych powodów:

 1. zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

 2. rozwój funkcjonalności lub Usług Elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.

Administrator każdorazowo umieszczą w ramach Strony Internetowej informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 1. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 12.06.2017.

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

https://www.usbsystem.pl/

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem URL: https://www.usbsystem.pl/ (dalej: „Strona Internetowa”) oraz z oferowanych w ramach Strony Internetowej usług i funkcjonalności. Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „UŚUDE”).

 1. Podmiotem prowadzącym Stronę Internetową oraz usługodawcą w rozumieniu UŚUDE jest USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408 (dalej „USB SYSTEM”); adres poczty elektronicznej: biuro@usbsystem.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 22 753 41 60.

 1. Informacje prezentowane w ramach Strony Internetowej, w szczególności dotyczące sprzedawanych przez USB SYSTEM produktów, ich cen, cech, dostępności i terminów realizacji zamówienia, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta, o którym mowa w punkcie II ust. 1 lit. e poniżej.

 1. USB SYSTEM zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie ze Strony Internetowej może wiązać się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

  1. DEFINICJE

 1. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

  1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Użytkownik otrzymuje Hasło w wiadomości e-mail wraz z linkiem do aktywacji Konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). USB SYSTEM udostępnia Użytkownikowi możliwość zmiany Hasła.

  1. Klient – Użytkownik działający jako profesjonalista prowadzący działalność w zakresie działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych, będący: (1) osobą fizyczną nie będąca Konsumentem; albo działający przez osobę umocowaną (2) osobę prawną; albo działający przez umocowaną (3) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który utworzył Konto i przeszedł pozytywnie Weryfikację.

  1. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  1. Konto – usługa elektroniczna stanowiąca oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym USB SYSTEM, pozwalający na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług wskazanych w pkt. III ust. 3 poniżej. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w ramach Strony Internetowej.

  1. Login – adres e-mail lub nazwa podane przez Użytkownika podczas tworzenia Konta.

  1. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), cenniki, katalogi, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Strony Internetowej przez odpowiednio USB SYSTEM, kontrahentów USB SYSTEM lub Użytkowników Strony Internetowej.

  1. Towary – produkty oferowane przez USB SYSTEM.

  1. Umowa o Świadczenie Usług – umowa o świadczenie przez USB SYSTEM na rzecz Użytkowników Strony Internetowej drogą elektroniczną usług wymienionych w niniejszym Regulaminie, w szczególności wymienionych w pkt. III ust. 2 poniżej.

  1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy USB SYSTEM a Klientem.

  1. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika Internetu odwiedzającego Stronę Internetową, w tym również Klienta.

  1. Weryfikacja – oznacza proces potwierdzenia, że Użytkownik, który utworzył Konto, prowadzi jako profesjonalista działalność w zakresie działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych, zgodnie z Regulaminem.

  1. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE W RAMACH STRONY INTERNETOWEJ

 1. Strona Internetowa składa się z treści dostępnych dla wszystkich Użytkowników oraz z treści dedykowanych wyłącznie dla Klientów.

 1. USB SYSTEM świadczy za pośrednictwem Strony Internetowej nieodpłatnie następujące usługi i funkcjonalności na rzecz Użytkowników:

 1. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Strony Internetowej;

 2. umożliwienie wysłania zapytania ofertowego dotyczącego potencjalnego zamówienia na produkty prezentowane na Stronie Internetowej;

 3. umożliwienie pobrania katalogu Towarów;

 4. umożliwienie wysłania do USB SYSTEM wiadomości poprzez formularz kontaktowy;

 5. umożliwienie zapisania się do Newslettera USB SYSTEM,

 6. możliwość utworzenia Konta,

 7. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki).

 1. USB SYSTEM na rzecz Klientów świadczy dodatkowo nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej następujące usługi i funkcjonalności:

 1. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Strony Internetowej, dostępnych tylko po zalogowaniu się do Konta i przejściu pozytywnej Weryfikacji, w tym pełnego katalogu produktów i usług USB SYSTEM;

 2. umożliwienie utworzenia za pomocą konfiguratora potencjalnego zamówienia na wybrane w ramach konfiguratora produkty i usługi;

 3. umożliwienie wysłania do USB System zapytania ofertowego na produkty i usługi zawarte w utworzonym w konfiguratorze potencjalnym zamówieniu;

 4. umożliwienie wygenerowania indywidualnego cennika;

 5. umożliwienie pobrania części udostępnionych treści;

 6. umożliwienie utworzenia spersonalizowanego wirtualnego katalogu flashandmore.pl.

 1. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Użytkownika:

 1. wypełnienie formularza rejestracji i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,

 2. kliknięcie pola „Zarejestruj”,

 3. aktywowanie Konta poprzez kliknięcie linka aktywacyjnego przesłanego automatycznie przez USB System na adres mailowy Użytkownika podany w formularzu rejestracji,

 4. zalogowanie się do konta za pomocą danych logowania otrzymanych w mailu, o którym mowa w lit. c powyżej.

 1. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: Login, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, firmę/nazwę Użytkownika, numer NIP oraz adres siedziby lub prowadzenia działalności. Użytkownik może również podać następujące dane dodatkowe, niewymagane do utworzenia Konta: numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer fax oraz adres swojej strony internetowej.

 1. Pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności oferowanych Klientom, wskazanych w ust. 3 powyżej, jest możliwy po pozytywnym przejściu Weryfikacji, która następuje poprzez:

 1. przesłanie USB SYSTEM przez Użytkownika po utworzeniu przez niego Konta aktualnej informacji z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzającej, że Użytkownik jest profesjonalistą prowadzącym działalność z zakresu działalności agencji reklamowych lub w zakresie produkcji lub dystrybucji materiałów reklamowych;

 2. zweryfikowanie przez USB SYSTEM prowadzonej przez Użytkownika działalności;

 3. nadanie Użytkownikowi przez USB SYSTEM uprawnień pozwalających na korzystanie z wszystkich funkcjonalności wymienionych w ust. 3 powyżej.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą podjęcia pierwszej czynności związanej z wykonaniem usług wymienionych powyżej w ust. 2 i 3.

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;

 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;

 4. w określonych przypadkach posiadanie klawiatury lub innego urządzenia wskazującego, umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 5. w celu utworzenia Konta wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 1. Na żądanie Użytkownika USB SYSTEM udostępnia Klientowi Regulamin w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 1. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

 1. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez USB SYSTEM w sposób niezakłócający funkcjonowania USB SYSTEM lub Strony Internetowej;

 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez USB SYSTEM w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

 3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez USB SYSTEM w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla USB SYSTEM;

 4. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Strony Internetowej jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

 5. niepodejmowania działań takich jak:

 • rozsyłanie lub umieszczanie na Stronie Internetowej niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Strony Internetowej lub realizowania płatności;

 • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez USB SYSTEM.

 1. Ponadto, Użytkownicy są zobowiązani do podania w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkowników, a także do ich niezwłocznego aktualizowania, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług przez USB SYSTEM. Użytkownik ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.

 1. USB SYSTEM jest uprawniony do uniemożliwienia dostępu do wszelkich treści (i innych materiałów), co do których powziął wiarygodną wiadomość lub otrzymał urzędowe zawiadomienie, że są bezprawne, na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

  1. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące usług i funkcjonalności dostępnych w ramach Strony można składać na przykład pisemnie na adres: USB SYSTEM, ul. Słowackiego 25, 05-820 Piastów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc_techniczna@usbsystem.pl.

 1. Prosimy o podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez USB SYSTEM nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 1. O decyzji USB SYSTEM w przedmiocie Reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, w zależności od tego, w jaki sposób Reklamacja została przesłana do USB SYSTEM.

 1. Postanowienia dotyczące Reklamacji nie ograniczają praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Strony Internetowej przez USB SYSTEM lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa USB SYSTEM i Strony Internetowej, wchodzące w jej skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują USB SYSTEM lub podmiotom, z którymi USB SYSTEM zawarł odpowiednie umowy. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Strony Internetowej, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Strony Internetowej, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

 1. Użytkownik, umieszczając w ramach Strony Internetowej jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Strony Internetowej udziela niniejszym USB SYSTEM niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Strony Internetowej), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Użytkownik nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Użytkownik zobowiązuje się uzyskać dla USB SYSTEM takie odpowiednie licencje.

 1. W zakresie, w jakim usługi w ramach Strony Internetowej są świadczone przez podmioty współpracujące z USB SYSTEM lub wspólnie z podmiotami współpracującymi z USB SYSTEM, odpowiednie postanowienia w zakresie praw własności intelektualnej tych podmiotów, ewentualnych licencji udzielanych przez te podmioty Użytkownikowi lub ewentualnych licencji, których udzielenie jest konieczne dla tych podmiotów w celu wykonania Usług znajdują się w regulaminach lub umowach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.

  1. INDYWIDUALIZACJA TOWARU PRZY POMOCY KONFIGURATORA

 1. W przypadku, gdy przedmiotem zapytania ofertowego na produkty i usługi USB SYSTEM utworzonego przez Klienta w konfiguratorze dostępnym w ramach Strony Internetowej jest Towar zindywidualizowany (np. z indywidualnym nadrukiem lub grawerem), możliwe jest dostarczenie USB SYSTEM poprzez konfigurator projektu elementów graficznych, które mają być umieszczone na Towarze (w tym np. zarejestrowany lub niezarejestrowany znak towarowy, logo, grafika, rysunek, nazwa, firma, napis, utwór, treść nadruku i ewentualnie wymagany układ graficzny, dalej: „Elementy Graficzne”). W takiej sytuacji Elementy Graficzne należy przesłać w formacie Corel Draw w wersji 15 lub niższej, albo po uzgodnieniu z USB SYSTEM w innej formie wektorowej.

 1. Klient przekazując USB SYSTEM Elementy Graficzne oświadcza, że:

 1. Elementy Graficzne są zgodne z przepisami prawa i nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w szczególności ich praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich;

 2. jest w pełni uprawniony do korzystania z Elementów Graficznych w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży, w związku z którą przesyła Elementy Graficzne, w tym do przekazania Elementów Graficznych USB SYSTEM i umieszczenia ich na Towarze, zwłaszcza ze składających się na nie znaków towarowych, nazw, logo, utworów lub innych przedmiotów praw własności intelektualnej;

 3. jeżeli w Elementach Graficznych umieszczony jest wizerunek osoby fizycznej, wyraża zgodę na wykorzystanie przez USB SYSTEM swojego wizerunku w celu wykonania Umowy Sprzedaży lub oświadcza, że posiada upoważnienia do wyrażenia zgody na wykorzystanie przez USB SYSTEM wizerunku innych osób udostępnionego w ramach Elementów Graficznych w celu wykonania Umowy Sprzedaży, a ich wykorzystanie w celu wykonania Umowy Sprzedaży nie narusza praw osób trzecich.

 1. Klient przekazując USB SYSTEM Elementy Graficzne udziela USB SYSTEM upoważnienia do używania Elementów Graficznych w zakresie związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży, a zwłaszcza w celu wykonania zindywidualizowanego Towaru, w tym na ich umieszczenie na Towarze lub na ich wgranie na pamięć USB i na przywóz Towaru na terytorium Unii Europejskiej. USB SYSTEM jest upoważnione do udzielania dalszych zgód na używanie Elementów Graficznych w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. W zakresie, w jakim Elementy Graficzne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), poprzez przekazanie USB SYSTEM Elementów Graficznych Klient udziela USB SYSTEM nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na czas wykonywania Umowy Sprzedaży na korzystanie z Utworów w zakresie koniecznym do wykonania Umowy Sprzedaży wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów oraz udzielania dalszych licencji w celu wykonania umowy sprzedaży, tj. USB SYSTEM będzie w szczególności uprawnione do korzystania z Utworów na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, grawerską, zapisu magnetycznego, metodą tłoczenia, złocenia, srebrzenia, domingu, tampon druku, druku cyfrowego, druku UV, druku solwentowego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;

  2. wprowadzanie Utworów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów.

 1. Z chwilą przekazania przez Klienta Utworów, Klient zezwala USB SYSTEM na sporządzenie opracowania Utworu (w tym przystosowań, uzupełnień, skracania, dekompozycji, tłumaczeń lub innych modyfikacji Utworu) w zakresie uzasadnionym przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

 1. Klient zobowiązuje się na każde wezwanie USB SYSTEM wykazać prawdziwość złożonych w niniejszym punkcie VI oświadczeń w terminie oraz w formie wskazanych w wezwaniu, w szczególności w formie tzw. listu autoryzacyjnego. W przypadku niewykonania powyższego zobowiązania:

 1. termin realizacji Umowy Sprzedaży przez USB SYSTEM ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu oraz

 2. USB SYSTEM będzie uprawnione do odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz do obciążenia Kupującego kosztami poniesionymi przez USB SYSTEM w celu wykonania Umowy Sprzedaży.

 1. Oświadczenia Klienta wskazane w niniejszym pkt VI będą zachowywać ważność przez cały czas wykonywania Umowy Sprzedaży.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe zbierane w związku ze współpracą USB System z klientami są przetwarzane przez USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, adres e-mail: rodo@usbsystem.pl (dalej również: „USB System”), która jest administratorem tych danych (dalej również „Administartor”).

 1. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane:

 1. Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail, firma (w imieniu której kontaktuje się Użytkownik), pliki cookies, które mogą zawierać dane osobowe Użytkowników.

 2. Klientów: imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON, adres e-mail pracowników lub współpracowników Klienta, biorących udział we współpracy danego Klienta z USB System (np. jako osoby kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z USB System), w zakresie, w jakim Administrator nie przetwarza tych danych na podstawie umowy powierzenia, ale jako ich administrator,

 1. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów:

 1. przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług USB System;

 2. prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy USB System i Klientem;

 3. bieżący kontakt z Użytkownikami w związku ze współpracą z USB System;

 4. prezentowanie reklam towarów lub usług USB System (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych);

 5. przesyłanie informacji o towarach lub usługach USB System i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;

 6. odpowiedzi na zapytania skierowane przez formularz kontaktowy,

 7. odpowiedzi na zapytania w sprawie potencjalnych zamówień,

 8. w zakresie plików cookies – zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawnienia działania witryny, a po uzyskaniu zgody – także dokonywanie pomiarów i analiz korzystania z witryny (analityczne pliki cookie), dostosowywanie witryny do zainteresowań Użytkownika (personalizujące pliki cookie) oraz przedstawianie odpowiednich informacji oraz reklam (pliki cookie do targetowania), a także w celu oceny niektórych informacji o Użytkowniku w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (w tym profilowanie).

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania określonych danych do:

 • wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z USB System;

 • podjęcia na żądanie osoby, której dane przetwarza Administrator, działań przed zawarciem umowy (tj. prowadzenia rozmów, negocjacji, udzielania informacji o ofercie USB System itd.);

 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług lub dochodzenie roszczeń;

 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:

 • usługodawcy realizujący przesyłkę,

 • firmy, które wspierają nas w komunikacji z Użytkownikami i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, a także spółka Google LLC., która świadczy dla nas usługi analityczne.

 • kontrahenci USB System oraz organy celne w związku z realizacją umowy częściowo za granicą, np. w Chinach. W takiej sytuacji, zgodnie z OWU USB System, USB System lub jego kontrahent może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi celnemu tzw. listu autoryzacyjnego, potwierdzającego np. uprawnienie USB System do wykorzystania znaku towarowego Klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania danych osobowych Klienta lub jego pracowników lub współpracowników.

 1. Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania prowadzenie współpracy z Administratorem, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji, zawarcie i wykonanie umowy, a także otrzymywanie informacji o towarach lub usługach USB System nie będzie możliwe.

 2. W związku z realizacją części umów zawieranych przez USB System poza Unią Europejską i wyłącznie w celu ich realizacji (bez możliwości przechowywania lub przetwarzania w innym zakresie), dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przede wszystkim do Chin, co do których Komisja europejskiego nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. W zakresie, w jakim korzystamy z usług Google LLC., Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez Google na naszą rzecz usług. Google przetwarza dane w Stanach Zjednoczonych (USA) i każdym innym kraju, w którym Google lub którykolwiek z jego podwykonawców posiada urządzenia służące do przetwarzania danych osobowych. Możesz otrzymać kopię swoich danych przekazywanych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z nami telefonicznie lub pod adresem e-mail podanym powyżej. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych są jednak zapewnione np. poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w rozumieniu art. 46 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub przez inne zabezpieczenia przewidziane Aktami Prawnymi. Możliwe jest także uzyskanie kopii tych danych.

 3. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres:

 1. prowadzenia współpracy USB System z danym Użytkownikiem, którego dane osobowe i dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza;

 2. niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych),

 3. przedawnienia roszczeń – na wypadek ewentualnego sporu.

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. W przypadku pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@usbsystem.pl. Pod tym adresem możliwe jest także uzyskanie kopii danych przekazywanych do państwa trzeciego przez poszczególnych administratorów danych.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

  1. ZMIANA REGULAMINU

 1. USB SYSTEM może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem postanowień dotyczących wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami lub Klientów) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez USB SYSTEM wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi, technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie) lub organizacyjnymi;

  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez USB SYSTEM dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa powyżej, USB SYSTEM udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania zaktualizowanej treści Regulaminu na Stronie Internetowej.

 1. USB SYSTEM może rozwiązać umowę licencji udzieloną Konsumentowi na podstawie pkt V Regulaminu z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia poprzez przesłanie Konsumentowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami, w szczególności Klientów.

 1. USB SYSTEM może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w stosunku do Klientów ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie, co nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 1. USB SYSTEM może w każdym czasie rozwiązać jakąkolwiek umowę licencji udzieloną Użytkownikowi niebędącemu Konsumentem, w tym Klientowi na podstawie pkt V Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

 1. Ani USB SYSTEM ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem, w tym Klienta, ich podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

 1. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności USB SYSTEM, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem, w tym Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia do kwoty jednego tysiąca złotych.

 2. W odniesieniu do Użytkowników niebędących Konsumentami, w tym Klientów Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W odniesieniu do Klientów, swoje oświadczenie w tym zakresie USB SYSTEM wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas tworzenia Konta.

 3. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta i przesłanie odpowiedniego oświadczenia do Usługodawcy.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy USB System a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę USB SYSTEM.

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego.

 1. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.usbsystem.pl/regulamin_strony/, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

 1. USB SYSTEM informuje, że korzystanie ze Strony Internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym kontakt z USB SYSTEM drogą mailową, może powodować naliczenie opłat za połączenie z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy USB System a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ USB SYSTEM BĘDĄCYM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą USB System z klientami są przetwarzane przez USB System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. J. Słowackiego 25, 05-820 Piastów, Polska, NIP: 5342254108, REGON: 015685408, tel. 22 753 41 60, adres e-mail: rodo@usbsystem.pl (dalej również: „USB System”), która jest Administratorem tych danych (dalej również „Administrator”).

 2. Administrator przetwarza w szczególności następujące dane:

 1. imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON klienta,

 2. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta, biorących udział we współpracy danego klienta z USB System (np. jako osoby kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z USB System), w zakresie, w jakim Administrator nie przetwarza tych danych na podstawie umowy powierzenia, ale jako ich administrator.

 1. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów:

 1. przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług USB System;

 2. prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy USB System i jego klientami;

 3. bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z USB System;

 4. prezentowanie reklam towarów lub usług USB System (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych);

 5. przesyłanie informacji o towarach lub usługach USB System i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest niezbędność przetwarzania określonych danych do:

 • wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z USB System;

 • podjęcia na żądanie osoby, której dane przetwarza Administrator, działań przed zawarciem umowy (tj. prowadzenie rozmów, negocjacji, udzielanie informacji o ofercie USB System itd.);

 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług lub dochodzenie roszczeń.

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być np.:

 • kurierzy realizujący przesyłkę,

 • osoby świadczące dla USB System usługi księgowe,

 • kontrahenci USB System oraz organy celne w związku z realizacją umowy częściowo za granicą, np. w Chinach. W takiej sytuacji, zgodnie z OWU USB System, USB System lub jego kontrahent może zostać zobowiązany do przedstawienia właściwemu organowi celnemu tzw. listu autoryzacyjnego, potwierdzającego np. uprawnienie USB System do wykorzystania znaku towarowego jego klienta i może w tym zakresie dojść do przekazania danych osobowych klienta lub jego pracowników lub współpracowników.

 1. Podanie Administratorowi danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania prowadzenie współpracy z Administratorem, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji, zawarcie i wykonanie umowy, a także otrzymywanie informacji o towarach lub usługach USB System nie będzie możliwe.

 2. W związku z realizacją części umów zawieranych przez USB System poza Unią Europejską i wyłącznie w celu ich realizacji (bez możliwości przechowywania lub przetwarzania w innym zakresie), dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przede wszystkim do Chin, co do których Komisja europejskiego nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych są jednak zapewnione np. poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej, mogących stanowić odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych w rozumieniu art. 46 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub przez inne zabezpieczenia przewidziane Aktami Prawnymi. Możliwe jest także uzyskanie kopii tych danych.

 3. Dane Osobowe przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres:

 1. prowadzenia współpracy USB System z danym kontrahentem, którego dane osobowe i dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza;

 2. niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych),

 3. przedawnienia roszczeń – na wypadek ewentualnego sporu.

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Ciebie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 2. W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@usbsystem.pl. Pod tym adresem możesz także uzyskać kopię Twoich danych przekazywanych do państwa trzeciego przez Administratora danych.